Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-22 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-02-22 12:18

Uchwała Nr XIX/158/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 lutego 2012 r.

 

w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie


Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
w związku ze skargą Pana Jacka Leniarskiego na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie względem Pani Genowefy Kierzkowskiej uchwala się co następuje:

§ 1

Uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 


Uchwała Nr XIX/158/12


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-20 14:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:41

 

UCHWAŁA NR XIX/157/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 lutego 2012r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – „Wykańczalnia”, zatwierdzonego
uchwałą nr L/389/06 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego działkę o nr ewid. 1614/5.

§ 2

Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

 

Uchwała Nr XIX/157/12

załącznik Nr 1

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-20 14:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:44

Uchwała Nr XIX/156/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 lutego 2012 r.


w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokapitalizowania Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Żyrardowa do podjęcia działań mających na celu dokapitalizowanie Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Żyrardowie do kwoty 5.000.000,00zł. mających wspomóc realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Parkingowej
w Żyrardowie o łącznej liczbie 94 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.
Środki zostaną wniesione w terminach: 2.000.000,00zł. - do 30.06.2012r. pozostała część
do 31.05.2013r.

§ 2

Traci moc uchwała Nr VI/32/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24.02.2011r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XIX/156/12


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-20 14:38
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:46

Uchwała nr XIX/155/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a oraz art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91 z 2000 roku, poz. 1009 z późn. zm.).


§ 1

Miasto Żyrardów przystępuje do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH.


§ 2

Miasto Żyrardów w Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH reprezentować będzie Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie Miasta Żyrardowa do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała nr XIX/155/12

 


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-20 14:18
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:45

 

UCHWAŁA NR XIX/154/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 lutego 2012 r.


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2012 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012 wyodrębniona została w budżecie miasta w rozdziałach: 80146 i 85446 na łączną kwotę 193 279 zł.
2. Środki te stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Żyrardów.
3. Ze środków określonych w ust. 1 wydziela się kwotę w wysokości 25 075 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, stanowiącą 13% środków zapisanych w § 1 ust. 1.
4. Ze środków określonych w ust. 1 wydziela się kwotę w wysokości 168 204 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. W ramach środków przewidzianych w ust. 4 przyjmuje się następujący plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - 25 000 zł,
2) dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych - 93 204 zł,
3) dofinansowanie przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych z uwzględnieniem doradcy metodycznego - 25 000 zł,
4) dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia z uwzględnieniem doradcy metodycznego - 25 000 zł.

§ 2.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 700 zł na semestr dla jednego nauczyciela.

§ 3.

1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 obejmuje się niżej wymienione formy kształcenia:
1) studia podyplomowe,
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) kursy kwalifikacyjne.
2. Dofinansowuje się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, uwzględniające potrzeby kadrowe szkół i placówek oświatowych, w obszarach:
1) uzyskiwania przez nauczycieli nowych kwalifikacji w zakresie: edukacji dla bezpieczeństwa, matematyki, etyki, języków obcych, przyrody, filozofii, informatyki,
2) udzielania uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz otaczania ich opieką wychowawczą,
3) stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych i internetu, w tym e-nauczania,
4) uzyskiwania kwalifikacji trenerskich w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

§ 4.

Środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
1) wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych,
2) zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych,
3) zarządzanie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole/placówce oświatowej,
4) osiąganie dojrzałości szkolnej przez dzieci 5 i 6 letnie,
5) praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
6) rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, kształtowanie postawy kreatywności i współpracy,
7) powszechne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w codziennej pracy szkoły i placówki oświatowej,
8) doskonalenie kadry kierowniczej w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową, interpretacja przepisów prawa oświatowego,
9) projekty edukacyjne w praktyce szkolnej, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich,
10) pierwsza pomoc medyczna,
11) ochrona danych osobowych w kontekście nowelizacji ustaw o ochronie danych osobowych i Systemie Informacji Oświatowej,
12) ocena efektów kształcenia z uwzględnieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej,
13) rozwiązywanie konfliktów w szkole,
14) kontrola zarządcza jako system zarządzania placówką oświatową,
15) indywidualizacja pracy z dziećmi i młodzieżą o różnych potrzebach.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XIX/154/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-20 15:38
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:43

Protokół Nr XIX/12 z XIX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XIX/12 z XIX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-22 11:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44171
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27