Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Żyrardów , dnia 20 marca 2012r.
 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia, że obrady XX sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się 29 marca 2012 r. o godz. 10 00 w Resursie w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja nr 45.


Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przedstawienie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z XIX sesji RMŻ.


II. Projekty uchwał w sprawie:

5. wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta,
6. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
7. emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
8. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
9. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2042,
10. zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16.06.2011 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy ul. Parkingowej”,
11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
12. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Żyrardowa.

III. Informacje

- Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
- Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście.

IV. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-03-22 15:13
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:31

Uchwała Nr XX/166/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
uchwala się co następuje.§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Marka Kozuby na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną.
 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr XX/166/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-23 11:57
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:26

 

Uchwała Nr XX/165/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Na podstawie art. 11 a w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm ) uchwala się co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XX/165/12

załącznik „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 14:44
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:27

Uchwała Nr XX/164/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy ul. Parkingowej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XII/73/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia przez gminę Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy
ul. Parkingowej” § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu tj. w okresie
od dnia podpisania umowy do 25 maja 2045r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XX/164/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 14:29
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:28

Uchwała Nr XX/163/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012
w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2042.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012- 2042, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XX/163/12

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/12 z dnia 29 marca 2012

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/12 z dnia 29 marca 2012

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/163/12 z dnia 29 marca 2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-14 11:47
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:30

Uchwała Nr XX/162/12
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 2.892.682,64 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 118.196.009,64 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.506.814,64 zł. tj. do kwoty 107.600.141,64 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się kwotę 385.868,00 zł. tj. do kwoty 10.595.868,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 1.183.205,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 4.075.887,64 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 124.129.609,64 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.814,64 zł. tj. do kwoty 105.584.551,64 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.785.868,00 zł. tj. do kwoty 18.545.058,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2012 r.
4. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i nie zaliczanychy do sektora finansów publicznych w 2012 r.

5. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński 

Uchwała Nr XX/162/12

Dochody Załącznik N 1 do Uchwały Nr XX//162/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r.zmieniającej Uchwałę Budzetową na rok 2012
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/162/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012
Załącznik Nr 3
Wykaz zadań inwestycyjnych do ralizacji w roku 2012
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2012 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-23 12:34
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:29

Uchwała Nr XX/161/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012


w sprawie: emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zmianami), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasta Żyrardów wyemituje 1.040 (słownie ilość: tysiąc czterdzieści) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł. każda ( słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 10.400.000,00 zł. ( słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy,00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów
w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego: budowa i przebudowa ulic i chodników, wniesienie wkładów do spółek, wykup nieruchomości, termomodernizacja i remont hali sportowej przy ZSP Nr 2, zakupy inwestycyjne - 5.549.190,00 zł.;
Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.850.810,00 zł.

§ 3.

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2012, według poniższego zestawienia:
1) seria 12A na kwotę 300.000 zł.
2) seria 12B na kwotę 300.000 zł.
3) seria 12C na kwotę 300.000 zł.
4) seria 12D na kwotę 400.000 zł.
5) seria 12E na kwotę 500.000 zł.
6) seria 12F na kwotę 500.000 zł.
7) seria 12G na kwotę 900.000 zł.
8) seria 12H na kwotę 900.000 zł.
9) seria 12 I na kwotę 900.000 zł.
10) seria 12J na kwotę 900.000 zł.
11) seria 12K na kwotę 800.000 zł.
12) seria 12L na kwotę 800.000 zł.
13) seria 12Ł na kwotę 900.000 zł.
14) seria 12M na kwotę 700.000 zł.
15) seria 12N na kwotę 700.000 zł.
16) seria 12O na kwotę 600.000 zł.

§4.

1) Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2012 – 2024.
2) Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3) Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardowa
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4) Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§5.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardowa uzyskanych w latach 2012 – 2024.

§6.

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym
harmonogramem:
1) seria 12A - nie później niż 30.09.2015 r.,
2) seria 12B - nie później niż 30.09.2016 r.,
3) seria 12C - nie później niż 30.09.2017 r.,
4) seria 12D - nie później niż 30.09.2018 r.,
5) seria 12E - nie później niż 30.04.2019 r.,
6) seria 12F - nie później niż 30.09.2020 r.,
7) seria 12G - nie później niż 30.09.2021 r.,
8) seria 12H - nie później niż 30.10.2021 r.,
9) seria 12 I - nie później niż 30.09.2022 r.,
10) seria 12J - nie później niż 30.10.2022 r.,
11) seria 12K - nie później niż 30.06.2023 r.,
12) seria 12L - nie później niż 30.09.2023 r.,
13) seria 12Ł - nie później niż 30.10.2023 r.,
14) seria 12M - nie później niż 30.06.2024 r.,
15) seria 12N - nie później niż 30.09.2024 r.,
16) seria 12O - nie później niż 30.10.2024 r.,

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Miasto obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich
umorzenia.

§7.

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, kupon odsetkowy płatny w okresach
półrocznych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze
przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M,
powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli
termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa, który jest upoważniony do
dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania
świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania
zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi.


§9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 14:26
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:34

Uchwała Nr XX/160/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Miasta Żyrardowa oraz jej jednostek organizacyjnych, z tyt. należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej” należnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę, albo kary umowne, przy czym kary wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,
2) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,
3) uldze – oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności,
4) organie uprawnionym – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Żyrardowa.

§ 3

Udzielenie ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno prawną następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 4

Do udzielenia ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest:
1. Prezydent Miasta Żyrardowa, jeżeli kwota wierzytelności wraz z odsetkami nie przekracza
10.000,00 zł.
2. Prezydent Miasta Żyrardowa, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw
Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa, jeżeli kwota wierzytelności wraz z odsetkami
przekracza 10.000,00 zł.

§ 5

1. Umorzenie może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.
2. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:
1) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego albo sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie
upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego
rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób
fizycznych pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów i nie można ustalić jego następców prawnych,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu
przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów postępowania,
4) wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe albo byłoby bezcelowe wobec
stwierdzenia, że kwota uzyskana z egzekucji nie pokrywałaby kosztów
egzekucyjnych,
5) egzekucja okazała się bezskuteczna.
3. Umorzenie wierzytelności w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia określone w pkt 1, 2, 3 ust. 2 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy powołanej w § 3, organ uprawniony na pisemny i uzasadniony wniosek dłużnika, biorąc jednakże pod uwagę aktualne i przyszłe możliwości płatnicze, sprawdzone na podstawie przedłożonych sprawozdań o sytuacji ekonomiczno – finansowej lub zaświadczeniach o dochodach osobistych oraz uzasadniony interes kierowanego przez siebie gminnego podmiotu i całego budżetu gminy Miasta Żyrardów może:
1) umarzać w całości lub w części, odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty,
2) umarzać, odraczać termin płatności lub rozkładać na raty spłatę odsetek w płatności
należności oraz umarzać, odraczać termin płatności lub rozkładać na raty spłatę innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku włącznie z tym dniem, do dnia
upływu terminu zapłaty.
3. Decyzja (porozumienie) powinna zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.

§ 7

Organ uprawniony na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może dokonać umorzeń, odroczeń spłaty lub rozkładać na raty należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, które:
1. nie stanowią pomocy publicznej,
2. stanowią pomoc de minimis – na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących
aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasad de minimis.

§ 8

1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust 1 powinien zawierać:
1) dane dłużnika:
• w przypadku dłużnika nie będącego przedsiębiorcą: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
• w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą: imię, nazwisko ( dotyczy osób fizycznych) lub nazwę i adres siedziby ( dotyczy pozostałych osób) oraz NIP i REGON;
2) sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku o zastosowanie ulgi;
3) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności;
4) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na
raty;
2. Organ uprawniony może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną - pomoc de minimis dłużnik obowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy dokumentów wymaganych przepisami Art. 37 ust 1pkt 1 i 2, ust 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie art. 2a tej ustawy przepisami wykonawczymi.

§ 9

1 Umorzenia należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności lub części należności na raty, dokonane na wniosek dłużnika – następuje w drodze pisemnego zawiadomienia tego dłużnika o wyniku rozparzenia jego wniosku lub w razie takiej potrzeby – zawarcia na piśmie stosownego porozumienia lub ugody w sprawie.
2. Umorzenia należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności lub części należności na raty, dokonane z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli przez osobę uprawnioną, powinno mieć formę pisemną.

§ 10

Organ może cofnąć swoja zgodę na umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wydał zgodę okazały się fałszywe, bądź zgoda została wydana w wyniku przestępstwa lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę wyrażania zgody.

§ 11

1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności w całości lub w części na raty następuje w drodze porozumienia.
2. W sytuacjach określonych w § 5 ust. 1 umorzenie z urzędu wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 12

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia Radzie Miasta Żyrardowa informację o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XX/160/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 14:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:40

UCHWAŁA Nr XX/159/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Rada Miasta wspiera Prezydenta Miasta w rozwiązywaniu problemów dotyczących zabezpieczenia Miasta Żyrardowa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
2. Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających
do zawarcia umowy lub porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” lub gminami wchodzącymi w jego skład oraz innymi gminami, w celu właściwego prowadzenia gospodarki odpadami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XX/159/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 14:14
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 15:35

Protokół Nr XX/12 z XX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XX/12 z XX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-22 11:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27