Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Żyrardów , dnia 18 kwietnia 2012r.
 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia, że obrady XXI sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10 00 w Resursie w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja nr 45.


Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przedstawienie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z XX sesji RMŻ.

II. Projekty uchwał w sprawie:

5. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
6. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2045,
7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa,
8. zmieniające uchwałę Nr XXIV/199/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Żyrardów,
9. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miasta Żyrardowa,
10. szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
11. określenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach w których gmina Miasto Żyrardów jest współwłaścicielem,
12. sprzedaży nieruchomości,
13. określenia zasad sprzedaży prawa odrębnej własności lokali lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

III. Informacje

- Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
- Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem
miasta Żyrardowa za rok 2011 i I kw. 2012 r.

IV. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-04-19 15:15
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-26 09:15

UCHWAŁA NR XXI/173/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


apel w sprawie: koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Miasta Żyrardowa Rada Miasta Żyrardowa :

§ 1

Przyjmuje apel w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.


§ 2

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania niniejszej uchwały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z apelem.

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

APEL RADY MIASTA ŻYRARDOWA W SPRAWIE KONCESJI NA CYFROWE NADAWANIE NAZIEMNE DLA TELEWIZJI TRWAM

 
Rada Miasta Żyrardowa uważa, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odmowie dopuszczenia Telewizji Trwam do multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej jest niesprawiedliwa. Brak możliwości dla Telewizji Trwam nadawania własnego programu w naziemnej telewizji cyfrowej jest wbrew zasadom funkcjonowania nowoczesnego, współczesnego i demokratycznego Państwa. Powstający w naszym kraju system cyfrowej telewizji naziemnej jest wspólnym dobrem publicznym, w którym powinien się znaleźć głos katolików. Jako radni Rady Miasta Żyrardowa apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby w imię zachowania zasad równości i pluralizmu poglądów, zmieniła stanowisko wobec Telewizji Trwam, przyznając jej miejsce na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.  

UCHWAŁA NR XXI/173/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-18 10:17
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 11:21

Uchwała Nr XXI/172/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13, art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Żyrardów oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. działka o nr ewid. 2742/19 o pow. 737 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki;
2. działka o nr ewid. 2742/20 o pow. 568 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki;
3. działka o nr ewid. 2742/21 o pow. 725 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki;
4. działka o nr ewid. 2676/2 o pow. 246 m² położona przy ulicy Władysława Choińskiego 1;
5. działka o nr ewid. 2676/3 o pow. 636 m² położona przy ulicy Kasztanowej;

§2

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Żyrardów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
a) nr ewid. 2731/10 oraz 2742/22 o łącznej pow. 97 m² położone w Żyrardowie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki przyległe do działek nr ewid. 2742/14 oraz 2741 o łącznej powierzchni 602 m²;
b) nr ewid. 3587/4 o pow. 12 m² położona w Żyrardowie przy ulicy Bankowej przyległej do działki nr ewid. 3593 o pow. 2953 m²;
2. Przedmiotem zbycia będą nieruchomości poprawiające warunki zagospodarowania działek przyległych, a działki te nie mogą być zbyte oraz zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

§3

W Uchwale Nr XVIII/152/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. działka o nr ewid. 2742/16 o pow. 1569 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki
działka 2742/15 o pow. 1351 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki oraz
działka 2742/17 o pow. 219 m² położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki”

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXI/172/12
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-16 17:34
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 11:23

Uchwała Nr XXI/171/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych,
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy - Miasta Żyrardowa,
uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjmuje się następujące formy nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych:
1) wyróżnienie: list gratulacyjny, dyplom, puchar, statuetka,
2) stypendium edukacyjne,
3) nagroda rzeczowa.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie - należy przez to rozumieć Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
2) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych
lub ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę - Miasto Żyrardów, którzy zamieszkują
na terenie gminy - Miasta Żyrardowa,
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjalną lub ponadgimnazjalną prowadzoną przez gminę - Miasto Żyrardów,
4) rodzicach uczniów – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów,
5) nagrodach edukacyjnych – należy przez to rozumieć wyróżnienia, stypendia edukacyjne
lub nagrody rzeczowe.
3. Nagroda edukacyjna jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym stanowiącym wyraz uznania dla osiągnięć wybitnie uzdolnionego ucznia.
4. Nagrody edukacyjne mogą otrzymać uczniowie, którzy:
1) uczęszczają do klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę - Miasto Żyrardów,
2) mieszkają na terenie gminy - Miasta Żyrardowa,
3) mają znaczące osiągnięcia edukacyjne oraz spełniają kryteria określone w niniejszej uchwale.

§ 2

Kryteria nagradzania.
1. Kandydaci do przyznania nagród zgłaszani są przez dyrektorów szkół.
2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który przestrzega wszystkich regulaminów
i zasad obowiązujących w szkole oraz dodatkowo spełnia co najmniej jeden z niżej podanych warunków:
1) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej semestralną i roczną ocenę celującą, a z pozostałych przedmiotów wyniki adekwatne
do swoich możliwości oraz uzyskał tytuł:
a) laureata konkursu przedmiotowego albo
b) laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
wpisanych na aktualizowaną corocznie przez właściwego Kuratora Oświaty listę konkursów
i olimpiad, których odpowiednio laureaci lub finaliści są zwolnieni odpowiednio
ze sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
2) realizuje indywidualny program lub tok nauki oraz uzyskał tytuł:
a) laureata konkursu przedmiotowego albo
b) laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
wpisanych na aktualizowaną corocznie przez właściwego Kuratora Oświaty listę konkursów
i olimpiad, których odpowiednio laureaci lub finaliści są zwolnieni odpowiednio
ze sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

§ 3

Zasady i tryb przyznawania nagród edukacyjnych.
1. Nagrody edukacyjne przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w zakończonym roku szkolnym
w odniesieniu do terminu złożenia wniosku.
2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, nagroda edukacyjna zostanie przyznana za osiągnięcia o najwyższej randze.
3. Nabór wniosków o przyznanie nagród prowadzony jest do 30 czerwca danego roku.
4. Dyrektorzy szkół składają wnioski o przyznanie nagród edukacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, parter, pokój nr 1.
5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2.
6. Wnioski złożone po terminie lub zawierające braki formalne, które nie zostaną usunięte
we wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody edukacyjnej.
8. Rozpatrzenie wniosków następuje w terminie do 30 września danego roku.
9. Nagroda edukacyjna przyznana w formie stypendium edukacyjnego przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub pozostaje do odbioru
przez pełnoletniego ucznia, lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – przez jego rodzica w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa, nie później niż do 31 grudnia danego roku.

§ 4

1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja Opiniująca, w skład której wchodzi co najmniej
5 członków, w tym, m.in.:
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa,
2) co najmniej 3 inne osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.
2. Do zadań Komisji Opiniującej należy sprawdzenie złożonych wniosków pod kątem formalnym
i merytorycznym oraz przedłożenie protokołu z prac Komisji Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
3. Prezydent Miasta Żyrardowa podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagród edukacyjnych kandydatom zgłoszonym w złożonych wnioskach, po zapoznaniu się z analizą formalną i merytoryczną dokonaną przez Komisję Opiniującą.
4. Osoby nagrodzone, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich rodzice, zostaną poinformowani drogą pisemną o decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa o formie, wartości przyznanych nagród oraz warunkach ich odbioru.
5. Prezydent Miasta Żyrardowa może z własnej inicjatywy przyznać specjalne nagrody edukacyjne. W tej sytuacji nie mają zastosowania zapisy ust. 1.
6. Od decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród edukacyjnych odwołanie nie przysługuje.
7. Otrzymanie nagrody nie pozbawia możliwości ubiegania się o stypendium socjalne.

§ 5

1. Wartość nagrody edukacyjnej uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy oraz liczby złożonych wniosków.
2. Za podstawę ustalenia wartości nagrody edukacyjnej przyjmuje się minimalne wynagrodzenie
za pracę obowiązujące w dniu upływu terminu składania wniosków, tj. 30 czerwca, ustalone zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
3. Maksymalna wartość nagrody edukacyjnej wynosi do 200% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, o którym mowa w ust. 2.

§ 6

1. Nagrody przyznawane są ze środków budżetu gminy - Miasta Żyrardowa, zgodnie z przyjętą
na dany rok uchwałą budżetową.
2. Środki finansowe zarezerwowane na przyznanie nagród, które nie zostaną wykorzystane
w danym roku wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 7

Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla ucznia
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXV/202/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Żyrardowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XXI/171/12

Załącznik do Uchwały Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. Wniosek o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla ucznia w roku szkolnym …………………….

 

wniosek

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-16 17:31
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-20 15:27

Uchwała Nr XXI/170/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży gminy - Miasta Żyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy - Miasta Żyrardowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży określana jest corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński 

 

Uchwała Nr XXI/170/12

Załącznik do Uchwały Nr XXI/170/12 Rady Miasta Żyrardowa  z dnia 26 kwietnia 2012r. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy - Miasta Żyrardowa.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-16 17:25
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 12:00

Uchwała Nr XXI/169/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz.U. z 2007r, Nr 70 poz.473 ze zm. ) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,co następuje :

§ 1

1) Dokonać zmian w § 1 pkt. 1 uchwały Nr XLI/341/01 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Żyrardowa
w taki sposób, iż wyrażenie „75 punktów” zastępuje się „ liczbą 100 punktów”
2) dokonać zmian w § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w ustępie 1 w taki sposób, iż wyrażenie „25 punktów” zastępuje się „liczbą 50 punktów”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXI/169/12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-16 17:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 11:27

Uchwała Nr XXI/168/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 kwietnia 2012
w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012- 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXI/168/12

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXI/168/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXI/168/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXI/168/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-14 09:22
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-16 17:03

Uchwała Nr XXI /167/ 12 r.
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 460.483,84 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 118.840.508,48 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 460.483,84 zł. tj. do kwoty 108.244.640,48 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 131.300,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 591.783,84 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 124.774.108,48 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 591.783,84 zł. tj. do kwoty 106.360.350,48 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 131.300,00 zł. tj. do kwoty 18.413.758,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXI /167/ 12 r.

Dochody Załącznik Nr 1

Wydatki Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-05-16 17:16
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 11:46

Protokół Nr XXI/12 z XXI sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwiecień 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XXI/12 z XXI sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwiecień 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-19 15:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27