Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Żyrardów , dnia 20 czerwca 2012 r.
 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia, że obrady XXIV sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się
28 czerwca 2012 r. o godz. 10 00 w Resursie w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja nr 45.


Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przedstawienie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji RMŻ.

II.Projekty uchwał w sprawie:

5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
6. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
na 2011 rok,
7. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
8. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2045,
9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (oczyszczalnia),
10. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie,
11. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie,
12. sprzedaży nieruchomości,
13. sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszkalnych,
14. sprzedaży udziałów w nieruchomościach, w których gmina Miasto Żyrardów
jest współwłaścicielem,


III.Informacje

- Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.

IV. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-06-21 15:10
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-21 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:42

 

Uchwała Nr XXIV/188/12
Rada Miasta Żyrardowa
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6b, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 ,1a, 1b, 3,, 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2, na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszkalnych, położonych w Żyrardowie przy ulicy :
1. ul. Stanisława Sławińskiego 9 , działka nr ewid. 1639 o pow. 598 m2
2. ul. Edmunda Orlika 64, działka nr ewid. 1498 o pow. 593 m2
3. ul. Spokojna 28 , działka nr ewid. 2700 o pow. 839 m2
4. ul. Ks. Stanisława Staszica 5, działka nr ewid. 4065/5 o pow. 330 m2
5. ul. Józefa Mireckiego 54c, działka nr ewid. 4223 o pow. 309 m²
6. ul. Władysława Choińskiego 1, działka nr ewid. 2676/1 o pow. 244m²
2. Sprzedaży podlegają lokale w nieruchomościach określonych w ust. 1, jeżeli wszyscy najemcy lokali danej nieruchomości skorzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia lokalu.

§ 2

Najemca lokalu, położonego w budynku wymienionym w § 1 i z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony, korzysta z pierwszeństwa w jego nabyciu, jeżeli w terminie 21 od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz
o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu złoży wniosek o nabycie lokalu wraz
z oświadczeniem, że wyraża zgodę na cenę podaną w zawiadomieniu.

§ 3

1. Cena lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz
z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.
2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Miasta Żyrardów w wysokości równej jej wartości.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w wysokości 20% ceny obejmującej wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości w tym udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 5

Warunkiem sprzedaży nieruchomości z bonifikatą, której mowa w § 4 jest:
a) zadeklarowanie przez nabywcę wpłaty jednorazowej ceny sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność,
b) udzielenie zgody przez nabywcę na zabezpieczenie na jego koszt wierzytelności z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji hipoteką, obciążającą nieruchomość do wysokości kwoty stanowiącej półtorakrotność udzielonej bonifikaty,
c) poniesienia przez najemcę kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
d) złożenie oświadczenia przez najemcę, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub nie jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
e) brak zaległości na rzecz miasta w opłatach związanych z nabywanym lokalem mieszkalnym

§ 6

1. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz miasta Żyrardowa kwoty równej udzielonej bonifikacie w przypadku zbycia nabytej nieruchomości lub wykorzystania jej na cele inne niż mieszkalne przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.
2. Przepisu § 6 pkt. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 68 ust. 2a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta do obniżenia ustawowej bonifikaty i ustalenie jej
w wysokości 5 % ceny sprzedaży lokali położonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 8

W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów o których mowa w § 4 i 7 stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

§ 9

1. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wysokości równej jej wartości bez zastosowania bonifikaty może być na wniosek najemcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres nie dłuższy niż 5 lat
2. Pierwsza rata wynosząca nie mniej niż 50 % ceny sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stałej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
4. Raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są w terminach rocznych przypadających odpowiednio na dzień zawarcia umowy sprzedaży
5. Wierzytelności miasta Żyrardów z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy lokalu.

§ 10

1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Prezydent Miasta uprawniony jest na wniosek nabywcy zaliczyć na poczet ceny sprzedaży lokalu wartość nakładów poniesionych przez najemcę na modernizację przedmiot najmu, mających wpływ na wzrost wartości rynkowej zbywanego lokalu, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Czynność, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana w przypadku, gdy najemca poczynił nakłady za pisemną zgodą wynajmującego i nie zostały one poprzednio rozliczone.
3. Wartość nakładów, o których mowa w ust. 1 każdorazowo wylicza rzeczoznawca majątkowy.
4. Wartość nakładów zalicza się na poczet ceny lokalu mieszkalnego przed udzieleniem bonifikaty określonej w § 4 lub § 7 niniejszej uchwały

§ 11

Jeżeli żaden z najemców, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w zakupie lokalu
w danym budynku nie skorzystał z tego prawa to nieruchomość można przeznaczyć do zbycia w całości w drodze przetargu po uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIV/188/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:20

Uchwała Nr XXIV/187/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 102 poz. 651 z 2010 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność gminy Miasto Żyrardów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
a) nr ewid. 2280/2, 2281/2, 2282/2, 2283/2 o łącznej powierzchni 433 m² położone w Żyrardowie przy ulicy Jana Skrowaczewskiego przyległe do nieruchomości składających się z działek nr ewid. 2280/1, 2281/1, 2282/1, 2283/1 o łącznej powierzchni 2238 m²;
b) nr ewid. 2332 o pow. 209 m² położonej w Żyrardowie przy ulicy Pięknej przyległej do działki nr ewid. 2424 o pow. 983 m²
2.Przedmiotem zbycia będą nieruchomości poprawiające warunki zagospodarowania działek przyległych, a działki te nie mogą być zbyte oraz zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXIV/187/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:17Uchwała Nr XXIV/186//12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Nadaje się Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie, ul. Radziwiłłowska 16, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie, ul. Radziwiłłowska 16 imię Mikołaja Reja.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XXIV/186/2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 12:39
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:21Uchwała Nr XXIV/185/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie, ul. Narutowicza 35, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie, ul. Narutowicza 35 imię Marii Konopnickiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIV/185/2012
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:22

UCHWAŁA NR XXIV /184/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 czerwca 2012r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust.1 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/128/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszar ograniczony: częścią działek po zachodniej stronie ul. 1 Maja, ulicą 1 Maja, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 1613/2, 1613/5, 1613/7, 1263/6, 1263/2, rzeką Pisią i północną granicą administracyjną miasta, zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/187/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja 2008 roku, stwierdzając że ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIX/413/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmujący obszar ograniczony: częścią działek po zachodniej stronie ul. 1 Maja, ulicą 1 Maja, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 1613/2, 1613/5, 1613/7, 1263/6, 1263/2, rzeką Pisią i północną granicą administracyjną miasta, zwany dalej planem.

§ 2.

Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Żyrardowa obejmujący obszar określony w § 1 w skali 1 : 1000 stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie wyłożenia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia i oznaczenia:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenu – określone numerem cyfrowym i symbolem przeznaczenia lub
tylko symbolem przeznaczenia;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
6) odległości elementów zagospodarowania zwymiarowanych w metrach na rysunku
planu.

§ 4.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej – należy rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są nieprzekraczalną
granicą przestrzennego rozwoju przeznaczenia określonego dla danego terenu oraz
określonych warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego;
2) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem dla danego terenu rodzaj zabudowy i zespół działań możliwych do realizacji, który został opisany w tekście i oznaczony na rysunku planu symbolem literowym o poniższej interpretacji:
a) symbol MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług – należy rozumieć utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynków
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji funkcji usług w tym
obiektów z zakresu użyteczności publicznej (z wykluczeniem baz transportowych)
wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania dojazdami, dojściami, zielenią, miejscami
do parkowania, garażami, budynkami gospodarczymi oraz z realizacją
sieci infrastruktury technicznej przy spełnieniu pozostałych warunków i ustaleń planu,
b) symbol PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem
usług, należy przez to rozumieć utrzymanie istniejących lub realizację nowych form
zagospodarowania terenu i obiektów z zakresu produkcji, składów i magazynów oraz
usług (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej z zakresu: kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu) z niezbędnymi do ich funkcjonowania:
dojazdami, drogami wewnętrznymi, dojściami, zielenią, urządzeniami i obiektami
technicznymi, budynkami gospodarczymi, budynkami socjalno - administracyjnymi,
garażami, miejscami do parkowania oraz z realizacją sieci, obiektów i
urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej przy spełnieniu pozostałych warunków i
ustaleń planu,
c) symbol Up – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej –
należy przez to rozumieć utrzymanie istniejących, realizację nowych budynków
usługowych, a także możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej z niezbędnymi do
funkcjonowania tej zabudowy: pomieszczeniami i urządzeniami (w tym technicznymi),
garażami, budynkami gospodarczymi, miejscami do parkowania,
dojściami i dojazdami, drogami wewnętrznymi, zielenią oraz z realizacją infrastruktury
technicznej przy spełnieniu pozostałych warunków i ustaleń planu,
d) symbol U – tereny zabudowy usługowej należy przez to rozumieć utrzymanie
istniejących lub realizację nowych form zagospodarowania terenu i obiektów z
zakresu funkcji usługowych w tym obiektów użyteczności publicznej z niezbędnymi
do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami (w tym technicznymi)
budynkami gospodarczymi, garażami, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenią oraz z realizacją infrastruktury technicznej przy spełnieniu
pozostałych warunków i ustaleń planu,
e) symbol KDD – tereny dróg /ulic/ publicznych, klasy dojazdowa, należy rozumieć
utrzymanie istniejących ulic z możliwością ich remontu, przebudowy, budowę
nowych w tym z możliwą budową drogowych obiektów inżynieryjnych (lub ich części),
służących między innymi obsłudze terenów objętych planem oraz możliwość
realizacji infrastruktury technicznej, zieleni,
f) symbol KDW – tereny dróg wewnętrznych, należy rozumieć utrzymanie istniejących
dróg z możliwością ich remontu, przebudowy, budowę nowych w tym z możliwą
budową drogowych obiektów inżynieryjnych, służących obsłudze
terenów objętych planem oraz możliwość realizacji infrastruktury technicznej,
g) symbol KDZ – tereny dróg /ulic/ publicznych, klasy zbiorcza, należy rozumieć
utrzymanie istniejących ulic z możliwością ich remontu, przebudowy, budowę
nowych w tym z możliwą budową drogowych obiektów inżynieryjnych (lub ich
części) oraz możliwość realizacji infrastruktury technicznej, zieleni,
h) symbol ZP – tereny zieleni urządzonej, należy rozumieć tereny zieleni niskiej i
wysokiej z możliwą realizacją sieci infrastruktury technicznej,
i) symbol K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja – należy przez to
rozumieć utrzymanie istniejących lub realizację nowych obiektów budowlanych i
urządzeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej oraz dopuszcza się
realizację innych obiektów infrastruktury technicznej w tym z zakresu
gospodarki cieplnej, gospodarki odpadami, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyki
itp. z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami pomocniczymi w tym
administracyjnymi, miejscami parkingowymi, dojazdami, drogami wewnętrznymi,
zielenią;
j) symbol E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – należy przez to
rozumieć utrzymanie istniejących lub realizację nowych obiektów budowlanych i
urządzeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki elektroenergetycznej oraz
dopuszcza się możliwość realizacji innych obiektów infrastruktury technicznej z
niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami pomocniczymi, miejscami
parkingowymi, dojazdami, zielenią;

3) terenie – należy rozumieć fragment obszaru planu wydzielony liniami
rozgraniczającymi, dla którego określone jest przeznaczenie, warunki i zasady
zagospodarowania, oznaczony numerem cyfrowym /wg. kolejności/ i symbolem
przeznaczenia lub tylko symbolem przeznaczenia;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię regulującą zabudowę danej działki lub
zespołu działek, w której mogą być umieszczane budynki lub ich części bez jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi /ulicy/ i innych terenów wskazanych
na rysunku planu (stosownie do potrzeb), przy spełnieniu pozostałych ustaleń niniejszej
uchwały;
5) ustalenie pkt 4 nie dotyczy balkonów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków,
gzymsów, które mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy nie
więcej niż 0,8 m;
6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny o
znaczeniu określonym w przepisach odrębnych;
7) dachach wielospadowych należy rozumieć także dachy dwuspadowe;
8) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć dopuszczoną możliwość realizacji obiektów budowlanych i form zagospodarowania określonych w ramach przeznaczenia czy określonych w zasadach i warunkach zagospodarowania dla danego terenu będących poza zakresem przeznaczenia;
9) poziomie terenu - należy rozumieć istniejący poziom terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu;
10) emisji – należy rozumieć znaczenie według przepisów ochrony środowiska.

§ 5.

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, dla obszaru określonego w § 1 ustala się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług;
2) symbol PU - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem
usług;
3) symbol U - tereny zabudowy usługowej;
4) symbol Up - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej,
5) symbol KDD - tereny dróg /ulic/ publicznych, klasy dojazdowa;
6) symbol KDZ - tereny dróg /ulic/ publicznych, klasy zbiorcza;
7) symbol KDW - tereny dróg wewnętrznych;
8) symbol K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja;
9) symbol E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
10) symbol ZP - tereny zieleni urządzonej;

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania oraz przeznaczenie terenu, określa rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zasadę realizacji elementów infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony
środowiska, zapewniających ochronę elementów środowiska takich jak gleby, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do
realizacji inwestycji i urządzeń ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i
zagospodarowaniem terenu;
2) ustala się, iż oddziaływanie uciążliwości akustycznej, wynikającej z prowadzonej
działalności usługowej czy produkcyjnej, winno zamykać się w granicach terenu /działki
budowlanej, do których inwestor posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na
tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji określonych w terenach
/działkach budowlanych sąsiednich;
3) ustala się, iż wszelka ponadnormatywna emisja wynikająca z prowadzonej
działalności w obiektach usługowych czy produkcyjnych winna się zamykać w granicach
terenu /działki budowlanej, do których inwestor posiada tytuł prawny;
4) ustala się obowiązek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej - określoną
dla poszczególnych terenów w % w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
5) wyodrębnione w planie tereny oznaczone symbolem przeznaczenia MNu, zalicza się do
„tereny mieszkaniowo - usługowe”, zgodnie z rodzajami terenów o dopuszczalnych
poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach z zakresu ochrony
środowiska;
6) obowiązuje zakaz realizacji w terenach o symbolu przeznaczenia MNu usług
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a w
terenach o symbolu przeznaczenia U i Up usług i produkcji zaliczanych do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
7) dopuszcza się zasypanie zlokalizowanego w obszarze planu rowu funkcjonującego na
potrzeby oczyszczalni ścieków, pod warunkiem ujęcia prowadzonych nim wód na
odcinku terenów o symbolu K, 1 PU w rurociąg kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wód do rzeki zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w tym w
zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a przebieg rurociągu kanalizacji
deszczowej nie musi pokrywać się z przebiegiem rowu, jego budowa na zasadach
określonych dla infrastruktury technicznej.

§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne o nr ew.: AZP 60-60/81; AZP 60-60/82; AZP 60-60/83), w formie stref ochrony konserwatorskiej, określonych na rysunku planu;
2) na obszarach stref o których mowa w pkt. 1 roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

§ 8. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia ogólne:
1) usytuowanie budynków względem dróg (ulic) publicznych, dróg wewnętrznych i terenu o symbolu 2 ZP na odcinku wskazanym na rysunku planu, obowiązuje według nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu – ustalenie nie dotyczy budynkowych stacji transformatorowych,
2) ogrodzenia o wysokości do 1,8 m n.p.t. oraz o powierzchni wypełnienia przęsła do 80%;
3) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont istniejących budynków pod
warunkiem, że ich użytkowanie jest lub będzie zgodne z przeznaczeniem terenu i z
pozostałymi warunkami niniejszej uchwały;
4) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy, uwzględniając przepisy odrębne, chyba
że ustalenia dla poszczególnych terenów stanowią inaczej;
5) istniejące budynki usytuowane w odległości do 3,0 m od granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną mogą być
rozbudowane w istniejących odległościach od granicy z sąsiednią działką budowlaną z
możliwością rozbudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, a
także mogą być nadbudowane, przebudowane, remontowane przy uwzględnieniu
przepisów odrębnych i zachowaniu pozostałych ustaleń niniejszej uchwały;
6) w obszarze planu nie dopuszcza się lokalizowania obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu;
7) budynki gospodarcze, garaże oraz budynkowe stacje transformatorowe w terenach o
symbolach przeznaczenia MNu, U o wysokości do 6,0 m n.p.t. w najwyżej położonym
punkcie przekrycia;
8) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych w terenach o
symbolu przeznaczenia MNu wielospadowe z dopuszczeniem jednospadowych o
nachyleniu połaci dachowych od 100 do 450, natomiast dachy pozostałych budynków w
terenach o symbolu przeznaczenia MNu i dachy budynków w terenach o symbolach
przeznaczenia: PU, U, Up, K, E, wielospadowe i jednospadowe o nachyleniu połaci
dachowych do 400 z dopuszczeniem dachów płaskich;
9) dla budynków istniejących w sytuacji ich przebudowy bez naruszania konstrukcji dachu
dopuszcza się zachowanie istniejących parametrów dachów niezależnie od
ustaleń pkt 8;
10) dopuszcza się realizację w budynkach kondygnacji podziemnej z przeznaczeniem na
funkcję garażową, pomieszczenia gospodarcze itp.;
11) ustala się, że istniejące budynki mogą podlegać remontom, nadbudowie, przebudowie
bez wymogu spełnienia parametrów w zakresie powierzchni zabudowy działki,
intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, określonych niniejszą
uchwałą dla poszczególnych terenów;
12) w pasach ulic, w których istnieje lub będzie realizowana sieć wodociągowa o średnicy
nominalnej nie mniejszej niż DN 250, szczególnie w ulicy o symbolu 6 KDD (będącej w
sąsiedztwie terenów produkcyjnych) powinny być realizowane nadziemne hydranty
przeciwpożarowe zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) dojazdy do działek budowlanych, winny spełniać wymogi przepisów pożarowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) realizacja obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi napowietrznej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i 17,5 m od osi napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV, wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i
prawidłowej eksploatacji tych linii, ustalonych przepisami odrębnymi i Polską Normą, w
tym niezależnie od określonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalenie nie
obowiązuje w sytuacji skablowania linii elektroenergetycznych;
15) realizacja obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji
linii i urządzeń, ustalonych przepisami odrębnymi i Polską Normą.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) teren oznaczony jako KDZ:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych, klasy zbiorcza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga gminna,
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
- szerokość jezdni minimum 7,0 m,
- w terenie znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej, obowiązują
ustalenia § 7;
- budowa drogi wymaga zachowania przepustowości wód istniejącego rowu, jeżeli
nie zostało zrealizowane ustalenie § 6 pkt 7;

2) tereny oznaczone jako: 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych, kasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi gminne,
- szerokość w liniach rozgraniczających dróg /ulic/ zgodnie z rysunkiem planu,
- w terenie o symbolu 1 KDD znajdują się fragmenty stref ochrony konserwatorskiej,
obowiązują ustalenia § 7;

3) tereny oznaczone jako: 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW:
a) przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
- w terenie o symbolu 7 KDW znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej,
obowiązują ustalenia § 7,
- budowa drogi o symbolu 9 KDW wymaga zachowania przepustowości wód
istniejącego rowu, jeżeli nie zostało zrealizowane ustalenie § 6 pkt 7;

4) tereny oznaczone jako: od 1 MNu do 6 MNu:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe o wysokości do 11,0 m n.p.t. w najwyżej
położonym punkcie przekrycia, budynki usługowe parterowe o wysokości do 7,0 m
n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- usługi mogą być realizowane w gabarytach budynków mieszkalnych lub jako odrębne
budynki usługowe na działkach mieszkaniowo-usługowych,
- intensywność zabudowy od 0,01 do 0,5,
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2,
- budynki usługowe nie mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką budowlaną,
- zasypanie rowu przebiegającego przez tereny o symbolu 1 MNu i 6 MNu jest
możliwe po zrealizowaniu ustalenia § 6 pkt 7,
- w terenach o symbolach 1 MNu, 4 MNu, 5 MNu, 6 MNu znajdują się strefy ochrony
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 7;

5) teren oznaczony jako 7 MNu:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe o wysokości do 11,0 m n.p.t. w najwyżej
położonym punkcie przekrycia, budynki usługowe parterowe o wysokości do 7,0 m
n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- usługi mogą być realizowane w gabarytach budynków mieszkalnych lub jako odrębne
budynki usługowe na działkach mieszkaniowo-usługowych,
- intensywność zabudowy od 0,01 do 0,5,
- powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki budowlanej,
- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2,
- budynki usługowe nie mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką budowlaną,
- wydzielenie działki budowlanej z nieruchomości, które nie przylegają do drogi /ulicy/ o
symbolu KDZ lub drogi o symbolu 7 KDW wymaga zapewnienia dostępności zgodnie
z obowiązującymi przepisami z ul. 1 Maja poprzez pozostałą część nieruchomości
przylegającej do ul. 1 Maja;

6) teren oznaczony jako U:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej;
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki usługowe o wysokości do 12,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie
przekrycia,
- powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 15 % powierzchni działki budowlanej,
- intensywność zabudowy od 0,02 do 0,7;
- dopuszcza się zachowanie istniejącego schroniska dla zwierząt z możliwą
przebudową, nadbudową, remontem, rozbudową istniejących obiektów i budową
nowych obiektów związanych z jego funkcjonowaniem, o wysokości do 11,0 m n.p.t.
w najwyżej położonym punkcie przekrycia;

7) teren oznaczony jako Up:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy
produkcyjnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki o wysokości do 12,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni działki budowlanej,
- w terenie dopuszcza się działki zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem
magazynów, przy czym powierzchnia magazynowa jednego obiektu nie może być
większa niż 200 m2,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % powierzchni działki budowlanej,
- intensywność zabudowy od 0,02 do 0,7;

8) teren oznaczony jako 1 PU:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z
dopuszczeniem usług,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki o wysokości do 14,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
natomiast dopuszcza się zwiększenie wysokości do maksimum 35,0 m n.p.t. w
najwyżej położonym punkcie przekrycia, jeżeli wynika to z przyczyn
technologicznych danej inwestycji jak na przykład obiekty o charakterze wieżowym,
- dopuszcza się możliwość budowy obiektów budowlanych z zakresu
infrastruktury technicznej w tym z zakresu produkcji i przesyłu energii
cieplnej i energii elektrycznej, gospodarki odpadami, kanalizacji deszczowej itp.,
- dopuszcza się powstawanie w terenie działek budowlanych o funkcji
usługowej oraz infrastruktury technicznej,
- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki budowlanej,
- intensywność zabudowy od 0,02 do 0,7;

9) teren oznaczony jako 2 PU:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z
dopuszczeniem usług,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki o wysokości do 11,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki budowlanej,
- intensywność zabudowy od 0,01 do 0,6;
- usługi mogą być realizowane tylko w ramach działek zabudowy produkcyjnej i
magazynowej,
- ponieważ teren obejmuje części nieruchomości położonych przy ul. 1 Maja, dlatego
wydzielenie działki budowlanej z tych nieruchomości, które nie mają dostępu do
drogi wewnętrznej (symbol 7 KDW) wymaga zapewnienia dostępu do drogi
publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami z ul. 1 Maja poprzez pozostałą
część nieruchomości przylegającej do ul. 1 Maja lub z drogi (ulicy) o symbolu 6 KDD
poprzez teren o symbolu 1 PU;

10) tereny oznaczone jako 1 ZP, 2 ZP:
a) przeznaczenie – teren zieleni urządzonej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- tereny do zagospodarowania w formie zieleni;
- w terenie o symbolu 2 ZP dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej w tym związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych,
wód związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków przy zachowaniu
przepisów odrębnych szczególnie w zakresie ochrony środowiska gruntowo-
wodnego i wód powierzchniowych;

11) teren oznaczony jako K:
a) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej - kanalizacja,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejące obiekty komunalnej oczyszczalni ścieków w tym administracyjne do
zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, budowy
nowych, ewentualnie rozbiórki,
- dopuszcza się możliwość budowy innych obiektów budowlanych z zakresu
infrastruktury technicznej jak np. z zakresu produkcji i przesyłu energii cieplnej i
energii elektrycznej, gospodarki odpadami, kanalizacji deszczowej itp.,
- wysokość budynków do 14,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
natomiast obiektów budowlanych technologicznych jak np. kominy stosownie do
zapotrzebowania przy warunku nie przekraczania wysokości 35,0 m n.p.t. w
najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- w terenie rośnie dąb objęty ochroną w formie pomnika przyrody – w strefie jego
ochrony tzn. w zasięgu 15,0 m od zewnętrznej krawędzi pnia obowiązują zasady
ochrony (zakazy, nakazy) określone w akcie prawnym powołującym pomnik
przyrody,
- powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% powierzchni działki budowlanej.
- intensywność zabudowy od 0,04 do 0,9;

12) teren oznaczony jako E:
a) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejące obiekty GPZ do zachowania z możliwością rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy, remontu, ewentualnie rozbiórki oraz z możliwością
realizacji nowych obiektów budowlanych w ramach funkcji,
- wysokość budynków do 9,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
natomiast urządzeń elektroenergetycznych jak np. słupy stosownie do potrzeb,
- powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% powierzchni działki budowlanej.
- intensywność zabudowy od 0,05 do 0,8;
 

§ 9.  

W obszarze objętym niniejszym planem miejscowym ze względu na uwarunkowania nie ustala się terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.

§ 10.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) podział nieruchomości winien zapewniać zachowanie wartości użytkowych powstałych po podziale części, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonymi niniejszą uchwałą;
2) wielkość i kształt nowo wydzielanych działek budowlanych, winien być dostosowany do potrzeb związanych z przeznaczeniem i funkcjonowaniem obiektów, przy warunku zachowania minimalnej powierzchni określonej w pkt. 3;
3) wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 500,0 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 150,0 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 200,0 m2, zabudowy mieszkaniowo -usługowej minimum 600,0 m2, zabudowy usługowej minimum 300,0 m2, zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynów, składów i infrastruktury technicznej minimum 400,0 m2 z wyłączeniem ewentualnych działek pod stacje transformatorowe, dla których minimalna powierzchnia powinna wynosić 6,0 m2 przy spełnieniu pozostałych ustaleń planu;
4) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej minimum 17,0 m włącznie, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej bliźniaczej minimum 9,0 m włącznie, zabudowy usługowej minimum
10,0 m włącznie, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 7,0 m
włącznie, zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynów i składów,
infrastruktury technicznej minimum 20,0 m, przy czym dla działek pod stacje
transformatorowe minimum 3,0 m, a kąt położenia granic nowo wydzielanych działek
budowlanych w stosunku do pasa drogowego 900 z tolerancją do ± 20%;
5) nowo wydzielone działki budowlane powinny mieć zapewniony dostęp do dróg
publicznych z określonych planem dróg /ulic/ publicznych, dróg (ulic) przylegających
do obszaru planu, dróg wewnętrznych oraz dostęp określony dla niektórych terenów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

§ 11.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

§ 12.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się dostępność komunikacyjną terenów poprzez drogi /ulice/ publiczne, określone niniejszym planem lub występujące w sąsiedztwie obszaru planu, dróg wewnętrznych oraz dostęp do dróg /ulic/ publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) ustala się następujące zasady i wskaźniki w zakresie zapewnienia miejsc do
parkowania dla samochodów:
a) dla funkcji handlowej na każde 50,0 m2 powierzchni sprzedaży minimum 1 miejsce, dla
pozostałych usług na każde 300,0 m2 powierzchni użytkowej minimum 1 miejsce,
dla obiektów produkcyjnych, magazynów i składów minimum 1 miejsce na 5 osób
zatrudnionych i minimum 1 miejsce dla samochodów ciężarowych, dla gastronomii
minimum 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
b) potrzeby w zakresie miejsc do parkowania powinny być zapewnione w obrębie działki
budowlanej z możliwością bilansowania miejsc do parkowania dla samochodów
osobowych w pasach drogowych dróg (ulic) publicznych;
3) powiązanie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na obszarze
objętym planem z układem zewnętrznym odbywa się poprzez drogi (ulice)
publiczne objęte planem i sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane w obszarze
planu, które posiadają dalszy przebieg w obrębie miasta;
4) w ramach pasów drogowych dróg (ulic) publicznych dopuszcza się realizację zatok
postojowych, przystanków komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych, zieleni
towarzyszącej, przy zapewnieniu funkcjonalności drogi (ulicy) i zgodnie z przepisami
odrębnymi;
5) infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne:
a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod drogi (ulice) publiczne, drogi wewnętrzne z zachowaniem przepisów odrębnych w tym zachowania wzajemnych odległości,
b) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci infrastruktury technicznej w pozostałych wyznaczonych terenach obszaru planu (symbole przeznaczenia: MNu, PU, U, Up, K, ZP, E) przy zachowaniu możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi dla danego terenu,
c) do projektowanych obiektów budowlanych od istniejących sieci mediów infrastruktury technicznej należy zachować odległości zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) utrzymuje się lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej w dotychczasowej lokalizacji z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu, przełożenia, ewentualnej rozbiórki przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
6) zaopatrzenie w wodę - ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej
sieci wodociągowej zasilanej z systemu miejskiego, a do czasu budowy sieci
wodociągowej z ujęć własnych;
7) odprowadzenie ścieków:
a) ustala się, że ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejących i
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania w oparciu o szczelne
bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe z wywozem nieczystości na punkt
zlewny oczyszczalni ścieków,
b) ustala się, że ścieki przemysłowe będą odprowadzane do istniejących i
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim ich podczyszczeniu do
parametrów umożliwiających ich odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, a do czasu
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania w
oparciu o szczelne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, przy czym ścieki
nie spełniające warunków umożliwiających ich wywóz ze zbiorników na zlewnię
oczyszczalni ścieków wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń w
urządzeniach oczyszczających znajdujących się w granicach działek do których
inwestor posiada tytuł prawny, niezależnie od dalszego sposobu oczyszczania,
c) ścieki opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. d,
d) dopuszcza się na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagają oczyszczenia,
e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, wymaga takiego
ukształtowania terenu by nie następowało zalewanie terenów sąsiednich;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z
istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN) napowietrznych i
kablowych oraz z istniejących i projektowanych zgodnie z zapotrzebowaniem stacji
transformatorowych SN/nn wolnostojących z lokalizacją w liniach rozgraniczających
ulic lub poza nimi przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dopuszcza się skablowanie istniejących
linii elektroenergetycznych napowietrznych;
9) telekomunikacja - ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieć
telekomunikacyjną istniejącą i projektowaną oraz możliwość realizacji infrastruktury
telekomunikacyjnej we wszystkich terenach zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zaopatrzenie w gaz - ustala się zasilanie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną
sieć gazu przewodowego lub z innych źródeł;
11) zaopatrzenie w energię cieplną – ustala się zaopatrzenia w ciepło z sieci miejskiej lub
w oparciu o indywidualne źródła ciepła, /z preferencją dla ekologicznych czynników
grzewczych/ jak gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne
źródła energii itp./;
12) usuwanie odpadów:
a) ustala się że odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
przy zasadzie zorganizowanego systemu usuwania,
b) ustala się dążenie do realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich
powstawania z zapewnieniem pojemników na surowce wtórne,

§ 13.

Dopuszcza się jako tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu, utrzymanie istniejącego stanu użytkowania, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem.
 

§ 14.

Traci moc uchwała Nr XXIII/187/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 145 z dnia 25 sierpnia 2008r. poz. 5092) w zakresie obszaru objętego niniejszym planem.

§ 15.

Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu dla terenów o symbolu przeznaczenia: U, Up, PU, MNu w wysokości – 30%, dla pozostałych terenów w wysokości – 0 %.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIV /184/2012

załącznik mapa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 11:36
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-03 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 11:09

Uchwała Nr XXIV/ 182/ 12
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - 1.455.849,99 zł.
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 85 181,99 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 117.368.200,47 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.153.443,00 zł. tj. do kwoty 106.989.557,47 zł.
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 217.225,00zł. tj. do kwoty 10.378.643,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 2.728 376,99 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 1.357 708,99 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 123.392.419,44 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.332,00 zł. tj. do kwoty 106.524.661,44 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł. tj. do kwoty 16.867.758,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

4. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XXIV/ 182/ 2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 10:36
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:27

UCHWAŁA Nr XXIV/181/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2011 rok.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXIV/181/2012
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-25 09:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-25 09:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-07-20 15:32
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-20 15:33

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nalej Iwona , Jakóbiak Edyta
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-19 13:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-19 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27