Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 15:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-24 12:00

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 15:37

UCHWAŁA Nr XXVII/201/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (to j. Dz.U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z §8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane z dnia 22 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Miasto Żyrardów przejmuje na własność samochód marki BMW numer rejestracyjny TK 8173E, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński


UCHWAŁA Nr XXVII/201/12

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-05 14:34
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 14:45

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 14:13

Uchwała Nr XXVII/200/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 września 2012r.


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11 imię Filipa de Girarda.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński


Uchwała Nr XXVII/200/12

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-05 14:16
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 14:46

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 14:35

Uchwała Nr XXVII/199/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat


Na podstawie art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala:

§1

Zmianę Tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiącą załącznik do Uchwały
Nr XXXI/240/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan ZielińskiUchwała Nr XXVII/199/12

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-05 13:57
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 14:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 14:29

Uchwała Nr XXVII/198/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm)
art. 4ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej, art.8 ust 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach ( Dz. U. Nr z 2001r Nr 97 poz 1050 z późn. zm.)


§ 1

Ustala się dwie strefy przejazdowe środkami transportu lokalnego:
1.pierwsza strefa obejmuje miasto Żyrardów,
2.druga strefa obejmuje obszar Korytowa i Międzyborowa od granicy miasta Żyrardowa.

§ 2


W przewozach osób na liniach komunikacyjnych stosuje się następujące ceny biletów
za przejazdy:
1.w strefie pierwszej wynosi 2,80 zł,
2.w strefie drugiej wynosi 3,00 zł,
3.bilet jednorazowy ulgowy 50% wartości biletu:
a/dziecko powyżej 4 roku życia tj. od następnego dnia po rocznicy urodzin,
b/uczeń do 21 roku życia,
c/emeryt, rencista,
d/studenci, słuchacze kolegiów nauczycielskich do 26 roku życia,
4.bilety miesięczne:
a/ w strefie pierwszej i drugiej 80,00 zł,
b/ ulgowy w strefie pierwszej i drugiej 40,00 zł,
5.zakup biletu wieloprzejazdowego na 10 przejazdów daje możliwość skorzystania
z 11- ego przejazdu gratis.


§ 3


Wprowadza się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego
w Żyrardowie dla:
1.dzieci do dnia ukończenia 4 roku życia, to jest do dnia 4 rocznicy urodzin- na podstawie
dokumentu lub oświadczenia opiekuna,
2.osób, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
3.osób:
a/uznanych za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie
orzeczenia właściwego organu,
b/uznanych za niepełnosprawne w stopniu znacznym – na podstawie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności,
c/niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym uczęszczających do szkół, ośrodków
rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej – na podstawie
orzeczenia właściwego organu,
d/będących opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w literze
„a”, „b”, „c” – na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
4.wózka dziecięcego z dzieckiem,
5.wózka dla osób niepełnosprawnych,
6.umundurowanych funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w trakcie pełnienia przez
nich obowiązków służbowych,
7.ociemniałych i ich przewodników /w tym psy przewodników/ na podstawie właściwego
dokumentu,
8.honorowych dawców krwi, po oddaniu 15 l krwi przez kobietę i 18 litrów krwi przez
mężczyznę na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi,
9.inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych niezdolnych do samodzielnej
egzystencji - na podstawie legitymacji wystawionej przez odpowiedni organ rentowy.
Do korzystania z bezpłatnego przejazdu uprawniony jest opiekun inwalidy korzystającego
ze środków transportu miejskiego,
10.posłów, senatorów,
11.kombatantów za okazaniem legitymacji kombatanckiej.


§ 4

1.Bilet zniszczony, uszkodzony, bilet zakupiony i użyty w niewłaściwej strefie, brak
dokumentu uprawniającego do ulgi powoduje, że bilet na przejazd jest nieważny.
2.Bilety imienne tj. miesięczne i miesięczne ulgowe, wieloprzejazdowe , bilety wolnej jazdy
dla honorowych dawców krwi są nieważne jeżeli posługuje się nimi inna osoba niż
wskazana na bilecie.


§ 5

Bilety lokalnego transportu miejskiego w Żyrardowie, ważne są wyłącznie z logo Miasta Żyrardowa.


§ 6

1.Opłata za przewóz bagażu i innych przedmiotów o wymiarach większych od 60x40x20 cm.
wynosi równowartość ceny biletu jednorazowego pełnopłatnego.
2.Opłata za przewóz psa wynosi równowartość ceny biletu pełnopłatnego.


§ 7

Upoważnia się przewoźnika do sprzedaży wszystkich rodzajów biletów wymienionych
w §1 niniejszej uchwały przez kierowców autobusów.


§ 8


1.Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu wynosi 50 - krotność ceny
biletu pełnopłatnego. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub
najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do zapłaty,
wysokość opłat obniża się o 30%.
2.Karta wieloprzejazdowa zostanie uznana za nieważną, jeśli nie zostanie aktywowana raz
w roku /przed upływem daty poprzedniej aktywacji/ lub będzie nieczytelna.


§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.


§ 10


Tracą moc uchwały nr IV/39/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2007r,
uchwała nr XXIV/199/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2008r,
uchwała nr XXV/209/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2008r.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie 1 dnia miesiąca kalendarzowego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXVII/198/12

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-05 13:50
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 14:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 14:38

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-16 14:49

Uchwała Nr XXVII /196/ 12
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 393.609,00 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 118.346.860,16 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 353.609,00 zł. tj. do kwoty 107.859.363,77 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł. tj. do kwoty 10.487.496,39 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 2.178.255,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 2.571.864,00 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 124.305.079,13 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 853.609,00 zł. tj. do kwoty 107.828.567,74 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 460.000,00 zł. tj. do kwoty 16.476.511,39 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2012 r.

4. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXVII /196/ 12


 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 13:47
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-12 14:48

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-12 13:50

Protokół Nr XXVII/12 z XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XXVII/12 z XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2012.09.27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-09 12:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 15:27

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10887471
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 13:43

Stopka strony