Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

                                                                             Żyrardów , dnia  18 września 2012 r.

 

                                                                             

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia
że, obrady XXVIII sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się
25 października 2012 r. o godz. 16 00  w  Resursie  w Żyrardowie przy  ulicy 1 Maja nr 45.

                                                          

Porządek obrad:

I.  Sprawy organizacyjne:

1.          otwarcie obrad,

2.          stwierdzenie prawomocności obrad,

3.          przedstawienie porządku obrad,

4.          przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji RMŻ.

II.Projekty uchwał w sprawie:

5.          zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Żyrardowa na rok 2012,

6.          uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2045,

7.          zatwierdzenia projektu systemowego pn.: „Razem łatwiej” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

8.          okręgów wyborczych,

9.          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

 

III.  Informacje

      

 -    Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.

 -    Informacja  na  temat realizacji inwestycji miejskich.

 -  Informacja na temat  nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
      w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

    

 IV.  Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

  V.  Odpowiedzi na interpelacje.

 VI.  Wolne wnioski.

VII.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-18 15:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-18 15:36

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-18 15:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-18 15:20

 

UCHWAŁA NR XXVIII/207 /12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Żyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2012 r. poz. 647), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz.871), w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/305/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 22 września 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: zachodnią granicą ul. Kosynierów, północną granicą terenów PKP, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, południowymi granicami działek o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5182, 5175, południową granicą działki o nr ewid. 5171, granicą prowadzoną przez działkę o nr ewid. 5174, południowymi granicami działek o nr ewid. 4372, 4371/2, 4371/1, 4370, 4369, zachodnią granicą ulicy M. Konopnickiej, południową granicą ulicy Mireckiego, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki o nr ewid. 5169, zachodnią granicą działki o nr ewid. 4282/136, północną granicą działki o nr ewid. 4282/124, granicą poprowadzoną przez działkę o nr ewid. 5081, północnymi granicami działek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granicą poprowadzoną przez działki o nr ewid. 5217, 5218, południowymi granicami działek o nr ewid. 5219, 5220, północnymi granicami działek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicą poprowadzoną po terenie działek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wyłączeniem działek o nr ewid. 5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIX/413/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmujący obszar ograniczony: zachodnią granicą ul. Kosynierów, północną granicą terenów PKP, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, południowymi granicami działek o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5182, 5175, południową granicą działki o nr ewid. 5171, granicą prowadzoną przez działkę o nr ewid. 5174, południowymi granicami działek o nr ewid. 4372, 4371/2, 4371/1, 4370, 4369, zachodnią granicą ulicy M. Konopnickiej, południową granicą ulicy Mireckiego, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki o nr ewid. 5169, zachodnią granicą działki o nr ewid. 4282/136, północną granicą działki o nr ewid. 4282/124, granicą poprowadzoną przez działkę o nr ewid. 5081, północnymi granicami działek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granicą poprowadzoną przez działki o nr ewid. 5217, 5218, południowymi granicami działek o nr ewid. 5219, 5220, północnymi granicami działek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicą poprowadzoną po terenie działek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wyłączeniem działek o nr ewid. 5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292, zwany dalej planem.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Żyrardowa obszaru wymienionego w § 1 w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcia dotyczące uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie wyłożenia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na rysunku planu obowiązują:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) tereny oznaczone numerem i symbolem dotyczącym ich przeznaczenia;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekt wpisany do rejestru zabytków;
6) odległości elementów zagospodarowania zwymiarowane w metrach na rysunku planu;

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania - rozumie się nieprzekraczalną granicę przestrzennego rozwoju
przeznaczenia określonego dla danego terenu oraz określonych warunków i zasad
zagospodarowania przestrzennego;
2) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem dla danego terenu rodzaj zabudowy i zespół działań możliwych do realizacji, który został oznaczony na rysunku planu symbolem dotyczącym przeznaczenia i opisany w tekście o poniższej interpretacji:
a) symbol ZC – cmentarze, należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego cmentarza,
b) symbol MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług – należy rozumieć utrzymanie istniejących oraz budowę nowych budynków
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz możliwość realizacji usług z zakresu
użyteczności publicznej, usług świadczonych na rzecz ludzi, które nie wytwarzają
dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi (np. krawiectwo,
fryzjerstwo, kaletnictwo itp.) z niezbędnymi urządzeniami (w tym technicznymi),
budynkami gospodarczymi, garażami, miejscami parkingowymi, dojazdami, dojściami
zielenią, infrastrukturą techniczną, przy spełnieniu pozostałych warunków planu,
natomiast w ramach usług wyklucza się realizację stacji paliw, baz
transportowych i warsztatów samochodowych,
c) symbol MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – należy rozumieć
utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynków zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z możliwą realizacją w budynku mieszkalnym usług z wyłączeniem
warsztatów samochodowych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania
dojazdami, dojściami, zielenią, garażami, budynkami gospodarczymi oraz
infrastrukturą techniczną, przy spełnieniu pozostałych warunków planu,
d) symbol KDZWz – tereny dróg (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni - należy przez to rozumieć utrzymanie z
konserwacją istniejącego sposobu użytkowania w zakresie wód płynących i zieleni,
budowę dróg publicznych z drogowymi obiektami inżynierskimi komunikacji oraz
realizację infrastruktury technicznej,
e) symbol KDD – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy dojazdowa, należy rozumieć
utrzymanie istniejących ulic z możliwością ich remontu, przebudowy, budowę nowych służących obsłudze terenów objętych planem i terenów przylegających nie objętych planem oraz realizację infrastruktury technicznej,
f) symbol KDL – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy lokalna, należy rozumieć
utrzymanie istniejących ulic z możliwością ich remontu, przebudowy, służących obsłudze terenów objętych planem i terenów przylegających nie objętych planem oraz realizację infrastruktury technicznej,
g) symbol KDZ – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy zbiorcza, należy rozumieć
utrzymanie istniejących ulic z możliwością ich remontu, przebudowy,
budowę nowych służących obsłudze terenów objętych planem i terenów
przylegających nie objętych planem oraz realizację infrastruktury technicznej,
h) symbol WSz – tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią, należy przez
to rozumieć istniejące wody płynące z terenami przyległymi o charakterze zieleni
nadrzecznej, parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
i) symbol E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, należy rozumieć
zachowanie z możliwością przebudowy, remontu istniejących obiektów budowlanych,
budowę nowych służących przesyłowi energii elektrycznej,
j) symbol ZL – lasy, należy rozumieć zachowanie, konserwację i pielęgnację
istniejącego drzewostanu z możliwością zagospodarowania terenu w formie parku
leśnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
k) symbol ZP – tereny zieleni urządzonej, należy rozumieć teren zieleni niskiej i
wysokiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię regulującą zabudowę danej działki lub
zespołu działek, w której mogą być umieszczane budynki lub ich części bez jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi /ulicy/, ustalenie nie dotyczy takich
elementów jak schody, balkony, okapy dachu, zadaszenia nad wejściami, które mogą
być wysunięte poza nieprzekraczalną linię zabudowy jednak nie więcej niż 0,8 m;
4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny o
znaczeniu określonym w przepisach odrębnych;
5) dachach wielospadowych należy rozumieć także dachy dwuspadowe;
6) ustaleniu - rozumie się reguły i zasady, które muszą być przestrzegane i realizowane;
7) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających – należy rozumieć
istniejącą szerokość pasa drogowego (ulicy) zgodną z ewidencją gruntów i treścią mapy
(na której sporządzony jest rysunek planu) na dzień uchwalenia niniejszego planu;
8) ustalenie wysokości obiektów w odniesieniu do poziomu terenu, dotyczy poziomu terenu
na dzień uchwalenia niniejszego planu, określonego treścią mapy na której sporządzony
jest rysunek planu,
9) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć dopuszczoną możliwość realizacji obiektów budowlanych, funkcji i form zagospodarowania w ramach przeznaczenia czy określonych w zasadach i warunkach zagospodarowania dla danego terenu będących poza zakresem przeznaczenia;
10) emisji – należy rozumieć znaczenie według przepisów ochrony środowiska;
11) intensywność zabudowy – należy rozumieć jako wskaźnik powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, dla obszaru określonego w § 1 ustala się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) symbol ZC - cmentarze;
2) symbol MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług;
3) symbol MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) symbol E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
5) symbol WSz - tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią;
6) symbol KDZWz - tereny dróg (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni,
7) symbol KDD - tereny dróg /ulic/ publicznych klasy dojazdowa;
8) symbol KDL - tereny dróg /ulic/ publicznych klasy lokalna;
9) symbol KDZ - tereny dróg /ulic/ publicznych klasy zbiorcza;
10) symbol ZL - lasy;
11) symbol ZP - tereny zieleni urządzonej.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania oraz przeznaczenie terenów, określa rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska:

1) ustala się, iż ponadnormatywne oddziaływanie uciążliwości akustycznej, wynikającej z prowadzonej działalności usługowej, winno zamykać się w granicach terenu /działki budowlanej/, do których inwestor posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla rodzajów terenów chronionych akustycznie określonych w sąsiedztwie;
2) ustala się, iż wszelka ponadnormatywna emisja wynikająca z prowadzonej
działalności w obiektach usługowych winna się zamykać w granicach
terenu /działki budowlanej, do których inwestor posiada tytuł prawny;
3) ustala się obowiązek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej - określoną
dla poszczególnych terenów w % w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
4) wyodrębnione w planie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MNu, MN – należy
traktować jako „tereny mieszkaniowo - usługowe”, zgodnie z rodzajami
terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w
przepisach prawo ochrony środowiska;
5) ustala się zasadę realizacji elementów infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony
środowiska, zapewniających ochronę elementów środowiska takich jak gleby, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do
realizacji inwestycji i urządzeń ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i
zagospodarowaniem terenu;
6) w terenach o symbolach przeznaczenia MNu i MN ustala się zakaz realizacji obiektów
usługowych, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, ustalenie nie dotyczy usług z zakresu łączności publicznej.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w obszarze planu zlokalizowany jest cmentarz wyznania żydowskiego wpisany do rejestru zabytków pod nr 868 z dnia 18.02.1992 r.;
2) wszelkie działania związane z zagospodarowaniem cmentarza powinny być
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


§ 8. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia ogólne:
1) usytuowanie budynków, względem dróg /ulic/ publicznych i innych wskazanych na rysunku planu terenów, obowiązuje wg. nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie ze zwymiarowaniem podanym na rysunku planu, ustalenie nie dotyczy budynkowych stacji transformatorowych;
2) ogrodzenia od dróg publicznych /ulic/ o wysokości do 1,8 m n.p.t., oraz o
powierzchni wypełnienia przęsła poniżej 70%.
3) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu przy warunkach:
a) obiekty budowlane nie spełniające wymogów nieprzekraczalnej linii zabudowy mogą
być remontowane, przebudowane, nadbudowane w istniejącym obrysie, natomiast
rozbudowa przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz przy zachowaniu
pozostałych ustaleń niniejszej uchwały,
b) obiekty budowlane usytuowane w odległości do 3,0 m od granicy działki budowlanej
mogą być rozbudowane w istniejących odległościach od granicy działki,
nadbudowane, przebudowane, remontowane zgodnie z pozostałymi ustaleniami
niniejszej uchwały,
c) użytkowanie obiektów budowlanych jest lub będzie zgodne z przeznaczeniem terenu
i warunkami zagospodarowania określonymi dla danego terenu;
4) dachy nowych budynków:
a) związanych z działalnością usługową, gospodarczych i garaży jednospadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 400,
b) mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalno-usługowych, wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 100 do 450;
5) dachy na budynkach istniejących w sytuacji zmiany konstrukcji dachu mogą zachować
dotychczasowe nachylenie połaci dachowej lub mogą być dostosowane do
wymogów ustaleń niniejszej uchwały dotyczących dachów nowych budynków;
6) dachy na części rozbudowanej budynków istniejących dostosowane do nachylenia
połaci dachowych na części istniejącej budynku z tolerancją do ± 100;
7) ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
100,0 m2;
8) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy, chyba że ustalenia dla poszczególnych
terenów stanowią inaczej;
9) realizacja obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi napowietrznej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wymaga zachowania warunków
bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tych linii, ustalonych przepisami odrębnymi i
Polską Normą, ustalenie nie obowiązuje w sytuacji skablowania sieci
elektroenergetycznej;
10) realizacja obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji
tych linii, ustalonych przepisami odrębnymi i Polską Normą;
11) ustala się, że istniejące budynki mogą podlegać remontom, nadbudowie, przebudowie, a
rozbudowie tylko o wejścia (ganki), bez wymogu spełnienia wskaźników w zakresie
powierzchni zabudowy działki, intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie
czynnej, określonych dla poszczególnych terenów;
12) realizacja zagospodarowania w sąsiedztwie obszaru kolejowego zgodnie z przepisami
odrębnymi.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) teren oznaczony symbolem 1 KDZ
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy zbiorcza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) powiatowa,
- teren projektowanego ronda komunikacyjnego,
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren oznaczony symbolem 2 KDZ:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy zbiorcza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- projektowana droga (ulica) gminna, stanowiąca fragment mini obwodnicy miasta,
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się przeprowadzenie drogi w tunelu jako kontynuację ewentualnego
przejścia drogą pod torami kolejowymi;

3) teren oznaczony symbolem 3 KDZWz:
a) przeznaczenie – teren dróg (ulic) publicznych klasy zbiorcza, wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- projektowany odcinek drogi (ulicy) gminnej klasy zbiorcza wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi,
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się przeprowadzenie drogi w tunelu jako kontynuację ewentualnego
przejścia drogą pod torami kolejowymi,
- budowa drogi wymaga zapewnienia przepływu wód rzeki Wierzbianki oraz
zabezpieczenia przed spływami zanieczyszczeń z drogi do wód rzeki,
- dopuszcza się przebudowę, przełożenie koryta rzeki Wierzbianki w zależności od
rozwiązań technicznych projektowanej drogi,
- teren, który nie zostanie zajęty pod komunikację do zagospodarowania w formie
zieleni;

4) teren oznaczony symbolem 4 KDL:
a) przeznaczenie – teren drogi /ulicy/ publicznej klasy lokalna,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) gminna,
- szerokość w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu;

5) teren oznaczony symbolem 5 KDD:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) gminna,
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

6) tereny oznaczone symbolami 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi (ulice) gminne,
- szerokość w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu;

7) teren oznaczony symbolem 13 KDD:
a) przeznaczenie – teren drogi /ulicy/ publicznej klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- droga (ulica) gminna,
- szerokość na odcinku w istniejących liniach rozgraniczających, a na odcinku w
projektowanych liniach rozgraniczających wraz z placem do zawracania
samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

8) tereny oznaczone symbolami 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD, 18 KDD:
a) przeznaczenie – tereny dróg /ulic/ publicznych klasy dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi (ulice) gminne,
- szerokość w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu;

9) tereny oznaczone symbolem 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL:
a) przeznaczenie – lasy,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejące tereny o charakterze leśnym do zagospodarowania jako lasy z możliwością
przekształcenia w park leśny,
- dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
możliwością remontowania, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejących
budynków w ramach tej zabudowy o następujących wskaźnikach i parametrach:
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 9,0 m n.p.t. w najwyżej
położonym punkcie przekrycia, nadbudowa budynków gospodarczych i garaży do 5,0
m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie przekrycia, powierzchnia zabudowy do 30%
powierzchni działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50%
powierzchni działki budowlanej, intensywność zabudowy do 0,3,
- dopuszcza się realizację urządzeń rekreacyjnych, ścieżek;

10) teren oznaczony symbolem 5 ZC:
a) przeznaczenie – cmentarze,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejący nieczynny cmentarz wyznania żydowskiego do zachowania,
- cmentarz wpisany do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 7;

11) teren oznaczony symbolem 6 WSz:
a) przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- rzeka Wierzbianka wraz z zielenią nadrzeczną,
- zachowanie istniejącej zieleni z możliwością realizacji urządzeń rekreacyjnych,
- dopuszcza się przełożenie koryta rzeki Wierzbianki w teren o symbolu
przeznaczenia KDZWz, w zależności od rozwiązań technicznych budowy drogi w
terenie o symbolu przeznaczenia KDZWz,
- zachowanie istniejącego ukształtowania powierzchni ziemi, z możliwością
deniwelacji terenu niezbędnej dla posadowienia urządzeń rekreacyjnych typu
ścieżka zdrowia oraz ewentualnego przełożenia koryta rzeki Wierzbianki;

12) teren oznaczony symbolem 7 ZP:
a) przeznaczenie – teren zieleni urządzonej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- powierzchnia zieleni powinna zajmować min 60% powierzchni terenu,
- dopuszcza się realizację ścieżek,
- w trójkącie terenu o ścięciach boków min. 5,0 m w narożniku u zbiegu dróg o
symbolach 6 KDD i 4 KDL nie należy sadzić drzew i krzewów celem zachowania
widoczności na skrzyżowaniu wymienionych ulic;

13) tereny oznaczone symbolami: 8MN, 9 MN, 10,MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN,
14 MN, 15MN, 16 MN, 17 MN:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki mieszkalne i mieszkalno – usługowe o wysokości do 11,0 m n.p.t. w
najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- budynki gospodarcze i garaże o wysokości do 5,5 m n.p.t. w najwyżej położonym
punkcie przekrycia,
- istniejące działki gruntu, które nie posiadają dostępu do dróg (ulic) publicznych,
mogą podlegać zabudowie tylko pod warunkiem zapewnienia dostępu do dróg
(ulic) publicznych na podstawie obowiązujących przepisów lub w połączeniu z
sąsiednią działką gruntu/ działką budowlaną posiadającą dostęp do dróg (ulic)
publicznych jako jedna działka budowlana,
- dopuszcza się realizację usług w gabarytach budynków mieszkalnych pod
warunkiem, że nie będą stanowić więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku na
działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów usługowych z możliwością ich
remontu, przebudowy, ewentualnie rozbudowy, przy zachowaniu istniejącej
wysokości w najwyżej położonym punkcie przekrycia,
- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej nowo zabudowującej
się, natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień uchwalenia niniejszego
planu powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki budowlanej
nowo zabudowującej się, natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień
uchwalenia niniejszego planu, powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%
powierzchni działki budowlanej,
- w terenie o symbolu 14 MN dopuszcza się budowę placu zabaw dla dzieci z zielenią
towarzyszącą,
- intensywność zabudowy działki budowlanej nowo zabudowującej się do 0,6,
natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień uchwalenia niniejszego
planu intensywność zabudowy do 0,8;

14) tereny oznaczone symbolami: 18 MNu, 19 MNu, 20 MNu, 21 MNu, 22 MNu, 23 MNu,
24 MNu, 25 MNu, 26 MNu, 27 MNu, 28 MNu:
a) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe o wysokości w najwyżej położonym
punkcie przekrycia do 11,0 m n.p.t.,
- budynki gospodarcze i garaże o wysokości do 5,5 m n.p.t. w najwyżej położonym
punkcie przekrycia,
- budynki usługowe parterowe, o wysokości do 8,0 m n.p.t. w najwyżej położonym
punkcie przekrycia,
- usługi mogą być realizowane w gabarytach budynków mieszkalnych pod warunkiem,
że nie będą stanowić więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku na działce
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jako odrębne budynki usługowe na
działkach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- dopuszcza się powstanie działek tylko o funkcji usługowej pod warunkiem realizacji
na działce usługowej tylko jednego budynku usługowego o powierzchni zabudowy
budynku usługowego do 130,0 m2, niezależnie od wskaźnika intensywności
zabudowy i powierzchni zabudowy działki budowlanej określonych dla tych terenów,
- istniejące działki gruntu, które nie posiadają dostępu do dróg (ulic) publicznych,
mogą podlegać zabudowie tylko pod warunkiem zapewnienia dostępu do dróg
(ulic) publicznych na podstawie obowiązujących przepisów lub w połączeniu z
sąsiednią działką gruntu/ działką budowlaną posiadającą dostęp do dróg (ulic)
publicznych jako jedna działka budowlana,
- nowe budynki usługowe nie mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy z
sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy,
- powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej nowo zabudowującej
się, natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień uchwalenia niniejszego
planu powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki budowlanej
nowo zabudowującej się, natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień
uchwalenia niniejszego planu powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%
powierzchni działki budowlanej;
- intensywność zabudowy działki budowlanej nowo zabudowującej się do 0,6,
natomiast dla działki z istniejącą zabudową na dzień uchwalenia niniejszego planu
intensywność zabudowy do 0,8;

15) teren oznaczony jako 29 E:
a) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejąca stacja transformatorowa słupowa do zachowania z możliwością
przebudowy na budynkową,
- wysokość stacji budynkowej do 5,0 m n.p.t. w najwyżej położonym punkcie
przekrycia, dach o nachyleniu połaci dachowej do 150, z dopuszczeniem dachu
płaskiego,
- powierzchnia zabudowy do 97% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 1% powierzchni działki budowlanej,
- dopuszcza się usytuowanie budynku stacji bezpośrednio przy granicy działki lub w
odległości 1,5 m od granicy działki sąsiedniej,
- intensywność zabudowy do 0,97.

§ 9. W obszarze objętym niniejszym planem miejscowym nie ustala się terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) podział nieruchomości winien zapewniać zachowanie wartości użytkowych powstałych po podziale części, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonymi niniejszą uchwałą;
2) wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 500,0 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 200,0 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 300,0 m2, zabudowy mieszkaniowo -usługowej minimum 600,0 m2 i usługowej minimum 200,0 m2, przy spełnieniu pozostałych ustaleń planu;
3) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 17,0 m
włącznie, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 9,0 m włącznie,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej minimum 7,0 m włącznie,
zabudowy usługowej minimum 10,0 m włącznie, a kąt położenia granic nowo
wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego 900 z tolerancją do ±
20%;
4) nowo wydzielone działki jak i części pozostałe po podziale powinny mieć zapewniony
dostęp z określonych planem dróg /ulic/ publicznych lub przylegających do obszaru
planu oraz dostęp zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się dostępność komunikacyjną terenów poprzez drogi /ulice/ publiczne określone niniejszym planem lub przylegające do obszaru planu;
2) ustala się dla funkcji gastronomicznej minimum jedno miejsce parkingowe na cztery
miejsca konsumpcyjne, minimum jedno miejsce parkingowe dla funkcji handlowej na
każde 50 m2 powierzchni sprzedaży oraz dla pozostałych usług na każde 200 m2
powierzchni użytkowej minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodów, a potrzeby w
zakresie miejsc parkingowych powinny być zapewnione w obrębie działki budowlanej z
możliwością bilansowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w pasach
drogowych dróg (ulic) publicznych;
3) powiązania układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na obszarze
objętym planem z układem zewnętrznym odbywa się poprzez drogi (ulice)
publiczne i sieci infrastruktury technicznej objęte planem, które posiadają dalszy
przebieg w obrębie miasta;
4) infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne:
a) do projektowanych obiektów budowlanych od istniejących sieci infrastruktury
technicznej należy zachować odległości zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej w dotychczasowej
lokalizacji z możliwością jej: rozbiórki, rozbudowy, przebudowy, skablowania, zmiany
przebiegu oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z
zapotrzebowaniem;
5) zaopatrzenie w wodę - ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej
sieci zasilanej z systemu miejskiego lub lokalne źródła – studnie z wyłączeniem terenu
o symbolu 26 MNu, którego zaopatrzenie w wodę powinno odbywać się z sieci
wodociągowej;
6) odprowadzenie ścieków komunalnych:
a) ustala się, że ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejących i projektowanych
sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast do czasu realizacji sieci dopuszcza się
bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie
ścieków przy spełnieniu przepisów odrębnych,
b) ustala się, że ścieki opadowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącej i
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. c,
c) dopuszcza się na odprowadzanie do gruntu wód opadowych i roztopowych, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagają oczyszczenia,
d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, wymaga takiego
ukształtowania terenu by nie następowało zalewanie terenów sąsiednich;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z
istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN) napowietrznych i
kablowych oraz z istniejących i projektowanych zgodnie z zapotrzebowaniem stacji
transformatorowych SN/nn wolnostojących lub wbudowanych przy zapewnieniu dostępu
do drogi (ulicy) publicznej;
8) telekomunikacja - ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieć
telekomunikacyjną istniejącą i projektowaną oraz możliwość realizacji infrastruktury
telekomunikacyjnej we wszystkich terenach zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) zaopatrzenie w gaz - ustala się zasilanie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną
sieć gazu przewodowego lub z innych źródeł;
10) zaopatrzenie w energię cieplną – ustala się zaopatrzenia w ciepło z sieci miejskiej lub w
oparciu o indywidualne źródła ciepła, /z preferencją dla ekologicznych czynników
grzewczych; gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna oraz odnawialne
źródła energii, itp./;
11) usuwanie odpadów:
a) ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów i ich
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się dążenie do realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich
powstawania z zapewnieniem pojemników na surowce wtórne.

§ 13. 1. Dopuszcza się jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejącego stanu urządzenia i użytkowania terenu do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Nie określa się terminu, do którego istniejące urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane.

§ 14. Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu dla terenów o symbolach MNu, MN w wysokości – 30%, dla pozostałych terenów w wysokości 0%.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXVIII/207 /2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-09 14:41
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-20 14:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-20 14:24

Uchwała Nr XXVIII/206/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Żyrardowa, Rada Miasta Żyrardowa uchwala , co następuje:

§ 1

Dla wyboru Rady Miasta Żyrardowa dokonuje się podziału gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze.

§ 2

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Żyrardowa.

§ 5

Na ustalony podział gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 6


Ustalony podział na okręgi wyborcze gminy Miasto Żyrardów ma zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXVIII/206/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 12:27
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-30 12:56

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-30 12:18


UCHWAŁA NR XXVIII/205/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn.: „Razem łatwiej” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Nr K (2007) 4547
z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego planem działania na rok 2012, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy „Razem łatwiej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

§ 2

Projekt na lata 2012-2014 o łącznej wartości 480 504,32 zł finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Miasta Żyrardowa, w tym wkład własny Miasta stanowi 10.5% tj. 50 452,96 zł.

§ 3

Pokrycie zobowiązań Miasta Żyrardowa wynikających z niniejszej uchwały nastąpi z działu 852 rozdziału 85219.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 

Uchwała Nr XXVIII/205/2012
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-09 14:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-30 13:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-30 13:02

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydzał Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 15:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-23 15:51

UCHWAŁA NR XXVIII/202/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 25 października 2012 r.


w sprawie rozwiązania Klubu Radnych

Na podstawie § 105 ust.3 Statutu Miasta Żyrardowa w związku z oświadczeniem Radnych Rady Miasta Żyrardowa w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, Rada Miasta uchwala co następuje:

§1

Rozwiązuje się Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

Uchwała Nr XXVIII/202/2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 15:39
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-23 15:42

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-29 14:38
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-29 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41597
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 15:27