Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nalej Iwona
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 15:25

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nalej Iwona
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 15:26

Uchwała Nr XXIX/218/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: Statutu Miasta Żyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala:

§ 1.

Statut Miasta Żyrardów w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała: nr XX/107/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 262, poz. 6921 z późn. zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Żyrardowa.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-14 13:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-06 15:10

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-14 14:44

UCHWAŁA NR XXIX/217/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (to j. Dz.U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z §8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane z dnia 22 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Miasto Żyrardów przejmuje na własność samochód marki Audi numer rejestracyjny WR 88498, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIX/217/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 09:36
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 09:13

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-02 09:07

Uchwała Nr XXIX/216/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta ŻyrardowaNa podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
uchwala się co następuje.

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Agnieszki Przybylskiej na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną.
 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIX/216/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 09:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 09:03

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-02 08:56

UCHWAŁA Nr XXIX/215/2012
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie: Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/215/2012
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

Program współpracy
Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013

I. WSTĘP

Samorząd Miasta Żyrardowa realizuje swoje zadania poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiającymi ludzi aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne. W naszym mieście zarejestrowanych jest 75 organizacji pozarządowych, z czego 56 działa aktywnie. Ich działalność koncentruje się nie tylko
na pogłębianiu zainteresowań swoich członków, ale i wokół istotnych problemów społecznych.
Sektor pozarządowy znacząco wpływa na jakość życia konkretnych grup społecznych,
a przez to całej wspólnoty samorządowej. Podejmując ważne społecznie działania, instytucje obywatelskie rozbudzają świadomość społeczną, kształtują postawy obywatelskie
i przyczyniają się do rozwoju demokracji.
Samorząd Miasta, dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone działania na rzecz mieszkańców.
Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 powstał na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), normującej zagadnienia dotyczące zasad i form współpracy organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Powstając na drodze dialogu społecznego, z działającymi na terenie Miasta podmiotami pozarządowymi jest pewnego rodzaju umową społeczną pomiędzy Miastem Żyrardów i Organizacjami Pozarządowymi.
Program określa cele, zasady i formy oraz zakres przedmiotowy współpracy Samorządu Miasta Żyrardowa z organizacjami. Zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy. Określa formy realizacji programu, ewaluacji, informację
o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji a także trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Roczny Program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Miasto będzie wspierać w 2013 roku.
 2. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, realizowana przez Samorząd Żyrardowa, nie zastrzeżona ustawami na rzecz innych organów administracji publicznej.
 3. Spodziewanym efektem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie potrzeb społecznych w procesie realizacji zadań administracji publicznej wynikającychz ustawy.
 4. Ilekroć w Programie jest mowa o ”Organizacjach Pozarządowych”, rozumie się przezto niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III. CELE WSPÓŁPRACY

Celem głównym Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Cele szczegółowe Programu to:

• wspieranie inicjatyw obywatelskich,
• realizacja zapisów Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025,
• poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Żyrardowa,
• racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
• integracja organizacji lokalnych realizujących zadania publiczne,
• wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
• pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Miasta.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Samorządu Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – która oznacza, że współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wykonywaniu zadań publicznych służy wspólnemu celowi działalności dla dobra wspólnego, poprzez zaspokajanie określonych potrzeb społecznych a organizacje pozarządowe traktowane są jako partnerzy społeczni w wykonywaniu zadań publicznych,

2) suwerenności stron – podkreślającej instytucjonalną niezależność organizacji pozarządowych od organów administracji publicznej,

3) partnerstwa - opierającej się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań,

4) efektywności - łączy się z nią wymóg rzetelności i jakości wykonania zadania przez organizacje pozarządowe, a także prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na jego realizację,

5) uczciwej konkurencji – oznaczającej wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) jawności - stanowi gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi danemu zadaniu, co oznacza, że wszystkie aspekty współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• edukacji, oświaty i wychowania,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter pozafinansowy lub finansowy.
Pozafinansowe formy współpracy obejmują w szczególności:

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności:

a) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane przez Miasto Żyrardów a także o ogłaszanych konkursach ofert, ich rozstrzygnięciach i sposobach realizacji
na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl,
b) wymianę informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów
i potrzeb mieszkańców,
c) prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na obszarze Żyrardowa na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl,
d) promowanie działalności Organizacji Pozarządowych poprzez: obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta niektórych przedsięwzięć realizowanych przez
te organizacje,
e) udzielanie rekomendacji współpracującym z Miastem organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
f) wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych, np. w sporządzaniu wniosków oraz w formie szkoleń, informacji i konsultacji,
g) organizowanie spotkań o charakterze roboczym, dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją programu,
h) organizowanie corocznego Forum podsumowującego współpracę Miasta
z organizacjami pozarządowymi i inicjującego formy współpracy.

2. Wsparcie organizacyjne przedsięwzięć w tym:

a) szkolenia podnoszące jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) akcje charytatywne,
c) imprezy integracyjne i rekreacyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieży,
d) imprezy sportowe i zajęcia ogólnorozwojowe w placówkach oświatowych.
3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Miasta.
4. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi.
5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzanych zmianach.
7. Użyczanie terenów lub wynajem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym.
8. Użyczanie obiektów i sprzętu sportowego klubom sportowym i innym organizacjom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
Finansowe formy współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania publicznego może odbywać się
w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
• powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
• wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE


W roku 2013 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane
ze strony Miasta przez podmioty:

1. Rada Miasta Żyrardowa w zakresie ustalania kierunków tej współpracy.
2. Prezydent Miasta Żyrardowa w zakresie sposobu realizacji Programu a w szczególności:
a) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,
b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
3. Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert, w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
4. Jednostki organizacyjne Miasta:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie bezpłatnego wynajmu hali sportowej, stadionu, boiska piłkarskiego czy toru kolarskiego organizacjom i klubom sportowym,
Straż Miejska w zakresie:
a) organizowania szkoleń i pogadanek dla dzieci,
b) umieszczania osób bezdomnych w ośrodku,
c) zabezpieczenia inscenizacji historycznych, szopki bożonarodzeniowej,
d) współdziałania z innymi organizacjami, które wyrażą chęć współpracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:
a) usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
b) kierowania osób bezdomnych do ośrodka dla bezdomnych,
c) dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci,
d) świadczenia pomocy indywidualnej w postaci zasiłków celowych dla osób starszych
o niskim dochodzie,
5. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Żyrardowa w zakresie bieżących kontaktów
z Organizacjami Pozarządowymi, udziału w przygotowywaniu i konsultacjach projektów Programu, przygotowywania i obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
w tym udzielania informacji o sposobie wypełniania ofert, upubliczniania wyników konkursów ofert, sporządzania umów z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań, nadzoru nad realizacją zadań publicznych i kontroli wydatkowania dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Programu:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:
a) ochrona i opieka nad zabytkami położonymi na obszarze administracyjnym Miasta,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
a) użyczenie terenów wraz z lokalem użytkowym,
Wydział Gospodarki Komunalnej:
a) organizowanie akcji i konkursów propagujących ochronę środowiska,
b) utrzymanie systemu wodnego oraz monitoring rzeki Pisi-Gągoliny,
Wydział Promocji i Kultury:
a) organizacja uroczystych obchodów rocznic państwowych,
b) współorganizacja happeningu rowerowego z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu „Cyklofrajda”,
c) współorganizacja kwesty na renowację zabytkowych pomników w dniu Wszystkich Świętych,
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej:
a) wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
b) popularyzacja aktywnego rozwoju sportowego mieszkańców Żyrardowa poprzez przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym zgodnie z podjętą uchwałą,
Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1) ochrona i promocja zdrowia:
a) działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
b) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
c) profilaktyka chorób, w tym: cukrzycy, nowotworowych i układu krążenia,
d) realizacja programów samopomocowych na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych,
e) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Żyrardowa,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom,
b) propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych,
c) organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej w okresie ferii letnich i zimowych,
d) działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca
na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych,
e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
f) inne działania na rzecz mieszkańców dotkniętych problemem uzależnienia,
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:
a) zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym,
b) udzielenie schronienia oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom tego pozbawionym,
c) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
d) świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Miasto Żyrardów realizuje zadania publiczne we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2013.

IX. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Podstawowym trybem zlecania zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. Urząd Miasta Żyrardowa ogłasza otwarty konkurs ofert przez ogłoszenie umieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl,
2) na stronie internetowej www.zyrardow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu ofert Prezydent Miasta Żyrardowa powołuje komisję konkursową. Komisja ma charakter opiniodawczy, a decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent. Ogłoszenie wyników konkursu publikuje się w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie. Zawiera ono co najmniej następujące dane:
1) nazwę oferenta,
2) nazwę zadania publicznego,
3) wysokość przyznanych środków publicznych.
Jeżeli w wyniku otwartego konkursu ofert zostanie wyłoniona dana organizacja jako podmiot realizujący zadanie – zawiera ona z Miastem Żyrardów umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
Prezydent Miasta Żyrardowa dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania,
a w szczególności:
1) stan jego realizacji,
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
3) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych,
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach i w postanowieniach umowy.
W terminie do 30 dnia od zakończenia realizacji zadania publicznego określonego
w umowie należy sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania.

X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Na realizację programu, w części dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych zaplanowano kwotę co najmniej 1.315.000 zł.

XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające
na celu ocenę realizacji wykonania Programu w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzania ewentualnych poprawek w kolejnych latach.
Ustala się następujące mierniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba złożonych ofert w konkursach,
3) liczba zawartych umów,
4) liczba organizacji pozarządowych podejmujących się realizacji zadania publicznego
na rzecz lokalnej społeczności,
5) liczba beneficjentów,
6) wysokość środków finansowych z budżetu Miasta wydatkowanych na realizację tych zadań.
Prezydent Miasta Żyrardowa złoży Radzie Miasta Żyrardowa i zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez wydział koordynujący, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

XII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Na podstawie sprawozdania i oceny ewaluacyjnej programu oraz po przyjęciu uwag o jego realizacji m.in. od organizacji pozarządowych, przygotowana będzie propozycja kolejnego rocznego programu współpracy. Projekt programu zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu www.zyrardow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny w Wydziale odpowiedzialnym za przygotowanie programu współpracy.
Projekt programu został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi, w sposób określony w uchwale Nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Żyrardowa w uzasadnieniu projektu rocznego programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

XIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Prezydent Miasta Żyrardowa każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową wskazując jej przewodniczącego. Komisja ma charakter opiniodawczy a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane jest przez Prezydenta.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Żyrardowa,
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami komisji, wykonujące czynności związane z pracą komisji.
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:
1) przedstawiciele organizacji, których oferta została złożona do otwartego konkursu ofert,
2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów
- do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Zasady działania komisji konkursowych:
1) pracami komisji kieruje przewodniczący,
2) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej
2/3 jej składu,
3) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f",
4) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest członkiem organizacji, która złożyła ofertę konkursową,
5) za udział w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie,
6) na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności, będąca załącznikiem do protokołu,
7) z prac komisji sporządza się protokół.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Program ma charakter otwarty, zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały określone.


Uchwała Nr XXIX/215/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 10:52
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 09:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-02 09:17


Uchwała Nr XXIX/214/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego
im. Karola Dittricha

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.) celem ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dla zapewnienia odpowiednich warunków rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego im. K.Dittricha w Żyrardowie, Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin określający zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin winien być wywieszony na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejściu
do parku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miasta Żyrardowa Nr XVI/127/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

 
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/214/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012r. 

Regulamin określający zasady korzystania z Parku Miejskiego im.Karola Dittricha w Żyrardowie


Teren parku jest obiektem prawnie chronionym na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2003r
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Miejski Konserwator Zabytków z siedzibą
w Urzędzie Miasta Żyrardowa (tel. 46 858 15 01).
Administracją parku w imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa (tel. 46 858 15 43).
W trosce o zachowanie czystości i porządku oraz o bezpieczeństwo osób przebywających
na terenie parku wprowadza się następujące przepisy porządkowe:
ZABRANIA SIĘ:
1. Przebywania na terenie parku w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych
z uwagi na zagrożenia ze strony starodrzewia,
2. Niszczenia, uszkadzania, wyrywania roślin oraz rozkopywania gruntu,
3. Zanieczyszczania terenu parku,
4. Niszczenia, przestawiania ławek, koszy, innych urządzeń i budowli oraz siadania na oparciu ławek,
5. Spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu, powodujących zaburzenie świadomości,
6. Palenia ognisk,
7. Organizowania imprez bez zgody administratora,
8. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów bez zgody administatora, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i pojazdów służb dbających o utrzymanie czystości,
9. Jazdy na rowerze poza wytyczoną ścieżką rowerową,
10. Używania sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
11.Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych bez zgody administratora,
12. Handlu i usług bez zgody administratora,
13.Umieszczania tablic, ogłoszeń i napisów bez zgody administratora,
14.Wprowadzania zwierząt domowych i gospodarkich (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych),
15. Wędkowania na akwenach wodnych na terenie parku,
16. Wchodzenia na teren parku po jego zamknięciu bez zgody administratora.
Park jest otwarty dla zwiedzających w godzinach :
- od dnia 1 listopada do końca lutego w godzinach 6:00- 21:00,
- od dnia 1 marca do 31 października w godzinach 6:00- 22:00.
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności określonej w kodeksie wykroczeń.
 

Uchwała Nr XXIX/214/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 09:59
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 09:28

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-02 09:25

UCHWAŁA NR XXIX/213/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 09:15
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 12:55

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-31 11:30

Uchwała Nr XXIX/212/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), uchwala się co następuje :


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej


3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

6) od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m2 powierzchni


8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,51 zł od 1 ha powierzchni

9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł od 1m2 powierzchni

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVI/121/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 234 poz. 8083 z dnia 17 grudnia 2011r )

 § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXIX/212/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-18 15:12
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 12:56

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-31 11:24

Uchwała Nr XXIX/211/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r – tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Żyrardowie:

1) przy ul. Karola Dittricha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1614/78 o pow. 43m2
2) przy ul. Stefana Okrzei 54b oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 3519/100 o pow. 188m2
3) 3) przy ul. Stefana Okrzei oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 3519/102 o pow. 38m2
na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w Łodzi

§ 2

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wymienionych w §1 przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan ZielińskiUchwała Nr XXIX/211/2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-18 14:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 14:25

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-28 13:32

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 13:41

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 11:44

U C H W A Ł A Nr XXIX/208/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012r

w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

1) działka nr ewid. 1263/6 pow. 1,3632ha
2) działka nr ewid. 1263/10 pow. 6.6629ha
3) działka nr ewid. 1263/14 pow. 0,0090ha
4) działka nr ewid. 1263/21 pow. 0,0307ha
5) działka nr ewid. 1263/23 pow. 0,0011ha


§ 2

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński


Uchwała Nr XXIX/208/2012

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-18 15:07
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 13:00

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-28 12:32

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Lokalowej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-27 15:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-27 15:33

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 13:36

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 14:17

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ogólno-Organizacyjny
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 14:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-11-23 14:35

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Jaworska
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-03-20 12:23

Protokół Nr XXIX/2012 z XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-02 14:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41646
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 15:27