Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nalej Iwona
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-21 12:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-27 13:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Nalej Iwona
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-21 12:22

Uchwała Nr XXX/227/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na podstawie art. 18 i art. 7 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) uchwala się
co następuje:

§1

Udziela się poparcia dla uchwały nr XXIV/336/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 6 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2011 r. Nr 152, poz.897, z późn. zm), w zakresie w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz

2) art. 6 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

z art. 2, art. 9, art. 16, ust. 2, art. 91, ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust.2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:48


Uchwała Nr XXX/226/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa


Na podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. ) uchwala się co następuje.


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Moniki Karaś na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia skarżących
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:41

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:43

Uchwała Nr XXX/225/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 102 poz. 651 z 2010 r.- tekst jednolity
z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o nr ewid. 8114/16 o pow. 105 m².
2. Przedmiotem zbycia będzie nieruchomość poprawiająca warunki
zagospodarowania działki przyległej o nr ewid. 8228/5 o pow. 661 m², a działka ta nie może być zbyta oraz zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:33

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:35

Uchwała Nr XXX/224/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami),
uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 4741 o pow. 170 m² , położona przy ulicy Romualda Mielczarskiego 14.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:24

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 15:26


Uchwała nr XXX/223/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Żyrardowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7 oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 1 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 2 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 3 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 4 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 5 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 6 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 7 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 8 nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Jednostce pomocniczej Miasta Żyrardowa - Samorząd Mieszkańców nr 9 nadaje się statut stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rady Samorządów Mieszkańców oraz Zarządy Samorządów Mieszkańców wybrane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują dotychczasowy skład osobowy.
2. Kadencja Rad Samorządów Mieszkańców wybranych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
3. Ordynacja wyborcza do Samorządu Mieszkańców ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu jej wejścia w życie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

1. Tracą moc :
1) uchwała nr L/397/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców nr 1,
2) uchwała nr L/398/ Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców nr 2,
3) uchwała nr L/399/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania Statutu Samorządowi Mieszkańców nr 3,
4) uchwała nr L/400/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania Statutu Samorządowi Mieszkańców nr 4,
5) uchwała nr L/401/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania Statutu Samorządowi Mieszkańców nr 5,
6) uchwała nr L/402/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania Statutu Samorządowi Mieszkańców nr 7,
7) uchwała L/403/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców nr 8,
8) uchwała nr L/404/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2002r w sprawie nadania Statutu Samorządowi Mieszkańców nr 9.
2. Traci moc uchwała nr XXXIII/216/97 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 3 kwietnia 1997r w zakresie określającym granice samorządów mieszkańców oraz zasad wyborów do rad samorządów mieszkańców.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 13:02
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-21 09:34

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 13:06
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-19 10:51

Uchwała Nr XXX/222/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie stałych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art.14 i art. 16 ust. 3 i 4 z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Żyrardowa, Rada Miasta Żyrardowa uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy Miasto Żyrardów na stałe obwody głosowania.

§ 2

Podział gminy Miasto Żyrardów na stałe obwody głosowania, ich numery, granice, oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określony został w załączniku do uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Żyrardowa.

§ 5

Podział gminy Miasto Żyrardów na stałe obwody głosowania ustalony w niniejszej uchwale nie ma zastosowania do wyborów samorządowych przeprowadzanych w trakcie kadencji 2010 – 2014.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 12:07

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 12:11

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 11:59

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 11:03

Uchwała Nr XXX/219/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006r.
w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9. lit. f) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 45 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się :
Uchwałę Nr XLVII/391/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego i Uchwalę Nr XV/104/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/391/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

§ 2

Nadaje się następujące brzmienie §4 Uchwały Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 24 maja 2006r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego:
1. „Kapitał zakładowy Spółki podnoszony będzie corocznie przez okres nie dłuższy niż 15 lat poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych w minimalnej kwocie równej rocznej wysokości rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizacje inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie II etap”.
2. Raty odsetkowe pokrywane będą przez okres nie dłuższy niż 15 lat poprzez wnoszenie dopłat do działalności Spółki w minimalnej kwocie równej rocznej wysokości odsetek kredytów zaciągniętych na realizacje inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie II etap”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 10:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-05 10:19

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-05 10:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-21 14:13

Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 17 listopada do 14 grudnia 2012 roku.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klem
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-21 14:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-21 14:55

Protokół Nr XXX/2012 z XXX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XXX/2012 z XXX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-03-27 12:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41576
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-20 15:27