Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 402/12
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 391/XLIX/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam „Regulamin przetargów na najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 233/09 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Żyrardowa Andrzej WilkZałącznik do
Zarządzenia Nr 402/12
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 5 października 2012 r.


„Regulamin przetargów na najem lokali
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób przeprowadzania przetargów na najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów.
2. Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
3. Wysokość stawki wywoławczej w pierwszym postępowaniu przetargowym nie może być niższa niż obowiązująca w dniu przetargu stawka bazowa czynszu za najem lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. W przypadku braku uczestników w pierwszym przetargu, Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza drugi przetarg ustalając nową stawkę wywoławczą, jednak z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust. 3.
5. Organizatorem i ogłaszającym przetarg jest Prezydent Miasta Żyrardowa.
6. Ogłoszenie o przetargu musi zawierać:
1) informację o rodzaju przetargu,
2) termin i miejsce składania ofert,
3) termin i miejsce otwarcia ofert
4) adres i dokładny opis lokalu ( powierzchnia użytkowa, wyposażenie techniczne i sanitarne itp.) będącego przedmiotem przetargu,
5) stawkę wywoławczą za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu,
6) wysokość wadium oraz formę i termin jego wpłaty,
7) informacje dotyczące możliwość oględzin lokalu,
8) sposób przygotowania oferty oraz dokumenty które muszą być złożone wraz z ofertą,
9) termin związania ofertą.
7. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, której przewodniczącego oraz pozostałych członków powołuje Prezydent Miasta Żyrardowa.
8. Przetarg przeprowadzany jest w formie pisemnego przetargu ofertowego.
9. Wysokość i formę wnoszenia wadium określa Prezydent Miasta Żyrardowa.
10. Wadium wygrywającego przetarg jest zaliczane na poczet przyszłych opłat czynszowych.
11. Wadium pozostałych uczestników przetargu jest im zwracane do 3 dni
od odwołania, unieważnienia, zamknięcia bądź zakończenia przetargu.
12. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w wyznaczonym terminie zawrzeć umowę najmu na przedmiotowy lokal.
13. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od podpisania umowy
w wyznaczonym terminie, wniesione przez niego wadium przechodzi
na rzecz Miasta Żyrardów.
14. Ogłoszenie o przetargu podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.
15. Termin przetargu wyznacza się nie wcześniej niż 30 dni od daty podania ogłoszenia do wiadomości publicznej.

Rozdział II
Warunki przystąpienia do przetargu

1. W przetargu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:
1) nie są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, domów mieszkalnych ani lokali mieszkalnych,
2) nie posiadają spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu,
3) nie posiadają zaległości czynszowych w miejscu zamieszkania,
4) nie obciąża ich rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego z powodu zaległości czynszowych oraz innych ewentualnych zaległości,
5) posiadają stałe źródło utrzymania,
6) nie wygrały poprzedniego przetargu dotyczącego tego samego lokalu
i nie uchyliły się od zawarcia umowy najmu,
7) Wpłaciły wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu nie później jednak niż na trzy dni przed planowanym przetargiem.
8) W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także takie, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.

Rozdział III
Przebieg przetargu

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,
2. Przewodniczący Komisji Przetargowej lub wskazany przez niego członek komisji dokonuje sprawdzenia złożonych ofert, ich otwarcia i odczytania.
3. Z każdego przetargu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać następujące informacje:
1) termin, miejsce oraz temat przeprowadzonego przetargu,
2) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej,
3) opis lokalu będącego przedmiotem przetargu (adres oraz informacje dotyczące stanu technicznego lokalu),
4) ewentualne oświadczenia złożone przez oferentów,
5) listę osób dopuszczonych do przetargu,
6) stawkę wywoławczą czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
7) najwyższą osiągniętą stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
8) uzasadnienia rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Przetargową,
9) dokładne dane wraz z adresem osoby wygrywającej przetarg,
10) podpis przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej;
4. Sporządzony protokół stanowi podstawę do późniejszego zawarcia umowy najmu na przedmiotowy lokal;
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jedynym warunkiem jest zaoferowanie co najmniej jednej stawki powyżej stawki wywoławczej;
6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt
do niego nie przystąpił lub żaden z uczestników nie zaoferował stawki wyższej od wywoławczej.
7. Powyższe punkty odnoszą się do każdego kolejnego ewentualnego przetargu.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe 

1. Prezydent Miasta Żyrardowa może wycofać lokal z przetargu bez podania przyczyny.
2. Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu.
3. Każdy uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu,
o który toczy się przetarg.
4. Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Prezydent Miasta Żyrardowa.
 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2012-11-07 15:27

Zarządzenie Nr 402/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2012 r. w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2012-11-07 16:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-25 14:35