Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/215/2012
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie: Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/215/2012
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

Program współpracy
Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2013

I. WSTĘP

Samorząd Miasta Żyrardowa realizuje swoje zadania poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiającymi ludzi aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne. W naszym mieście zarejestrowanych jest 75 organizacji pozarządowych, z czego 56 działa aktywnie. Ich działalność koncentruje się nie tylko
na pogłębianiu zainteresowań swoich członków, ale i wokół istotnych problemów społecznych.
Sektor pozarządowy znacząco wpływa na jakość życia konkretnych grup społecznych,
a przez to całej wspólnoty samorządowej. Podejmując ważne społecznie działania, instytucje obywatelskie rozbudzają świadomość społeczną, kształtują postawy obywatelskie
i przyczyniają się do rozwoju demokracji.
Samorząd Miasta, dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone działania na rzecz mieszkańców.
Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 powstał na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), normującej zagadnienia dotyczące zasad i form współpracy organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Powstając na drodze dialogu społecznego, z działającymi na terenie Miasta podmiotami pozarządowymi jest pewnego rodzaju umową społeczną pomiędzy Miastem Żyrardów i Organizacjami Pozarządowymi.
Program określa cele, zasady i formy oraz zakres przedmiotowy współpracy Samorządu Miasta Żyrardowa z organizacjami. Zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy. Określa formy realizacji programu, ewaluacji, informację
o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji a także trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Roczny Program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Miasto będzie wspierać w 2013 roku.
 2. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, realizowana przez Samorząd Żyrardowa, nie zastrzeżona ustawami na rzecz innych organów administracji publicznej.
 3. Spodziewanym efektem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie potrzeb społecznych w procesie realizacji zadań administracji publicznej wynikającychz ustawy.
 4. Ilekroć w Programie jest mowa o ”Organizacjach Pozarządowych”, rozumie się przezto niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III. CELE WSPÓŁPRACY

Celem głównym Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Cele szczegółowe Programu to:

• wspieranie inicjatyw obywatelskich,
• realizacja zapisów Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025,
• poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Żyrardowa,
• racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
• integracja organizacji lokalnych realizujących zadania publiczne,
• wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
• pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Miasta.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Samorządu Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – która oznacza, że współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wykonywaniu zadań publicznych służy wspólnemu celowi działalności dla dobra wspólnego, poprzez zaspokajanie określonych potrzeb społecznych a organizacje pozarządowe traktowane są jako partnerzy społeczni w wykonywaniu zadań publicznych,

2) suwerenności stron – podkreślającej instytucjonalną niezależność organizacji pozarządowych od organów administracji publicznej,

3) partnerstwa - opierającej się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań,

4) efektywności - łączy się z nią wymóg rzetelności i jakości wykonania zadania przez organizacje pozarządowe, a także prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na jego realizację,

5) uczciwej konkurencji – oznaczającej wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) jawności - stanowi gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi danemu zadaniu, co oznacza, że wszystkie aspekty współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• edukacji, oświaty i wychowania,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter pozafinansowy lub finansowy.
Pozafinansowe formy współpracy obejmują w szczególności:

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności:

a) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane przez Miasto Żyrardów a także o ogłaszanych konkursach ofert, ich rozstrzygnięciach i sposobach realizacji
na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl,
b) wymianę informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów
i potrzeb mieszkańców,
c) prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na obszarze Żyrardowa na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl,
d) promowanie działalności Organizacji Pozarządowych poprzez: obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta niektórych przedsięwzięć realizowanych przez
te organizacje,
e) udzielanie rekomendacji współpracującym z Miastem organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
f) wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych, np. w sporządzaniu wniosków oraz w formie szkoleń, informacji i konsultacji,
g) organizowanie spotkań o charakterze roboczym, dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją programu,
h) organizowanie corocznego Forum podsumowującego współpracę Miasta
z organizacjami pozarządowymi i inicjującego formy współpracy.

2. Wsparcie organizacyjne przedsięwzięć w tym:

a) szkolenia podnoszące jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) akcje charytatywne,
c) imprezy integracyjne i rekreacyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieży,
d) imprezy sportowe i zajęcia ogólnorozwojowe w placówkach oświatowych.
3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Miasta.
4. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi.
5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzanych zmianach.
7. Użyczanie terenów lub wynajem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym.
8. Użyczanie obiektów i sprzętu sportowego klubom sportowym i innym organizacjom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
Finansowe formy współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania publicznego może odbywać się
w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
• powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
• wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE


W roku 2013 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane
ze strony Miasta przez podmioty:

1. Rada Miasta Żyrardowa w zakresie ustalania kierunków tej współpracy.
2. Prezydent Miasta Żyrardowa w zakresie sposobu realizacji Programu a w szczególności:
a) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,
b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
3. Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert, w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
4. Jednostki organizacyjne Miasta:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie bezpłatnego wynajmu hali sportowej, stadionu, boiska piłkarskiego czy toru kolarskiego organizacjom i klubom sportowym,
Straż Miejska w zakresie:
a) organizowania szkoleń i pogadanek dla dzieci,
b) umieszczania osób bezdomnych w ośrodku,
c) zabezpieczenia inscenizacji historycznych, szopki bożonarodzeniowej,
d) współdziałania z innymi organizacjami, które wyrażą chęć współpracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:
a) usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
b) kierowania osób bezdomnych do ośrodka dla bezdomnych,
c) dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci,
d) świadczenia pomocy indywidualnej w postaci zasiłków celowych dla osób starszych
o niskim dochodzie,
5. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Żyrardowa w zakresie bieżących kontaktów
z Organizacjami Pozarządowymi, udziału w przygotowywaniu i konsultacjach projektów Programu, przygotowywania i obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
w tym udzielania informacji o sposobie wypełniania ofert, upubliczniania wyników konkursów ofert, sporządzania umów z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań, nadzoru nad realizacją zadań publicznych i kontroli wydatkowania dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Programu:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:
a) ochrona i opieka nad zabytkami położonymi na obszarze administracyjnym Miasta,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
a) użyczenie terenów wraz z lokalem użytkowym,
Wydział Gospodarki Komunalnej:
a) organizowanie akcji i konkursów propagujących ochronę środowiska,
b) utrzymanie systemu wodnego oraz monitoring rzeki Pisi-Gągoliny,
Wydział Promocji i Kultury:
a) organizacja uroczystych obchodów rocznic państwowych,
b) współorganizacja happeningu rowerowego z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu „Cyklofrajda”,
c) współorganizacja kwesty na renowację zabytkowych pomników w dniu Wszystkich Świętych,
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej:
a) wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
b) popularyzacja aktywnego rozwoju sportowego mieszkańców Żyrardowa poprzez przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym zgodnie z podjętą uchwałą,
Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1) ochrona i promocja zdrowia:
a) działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
b) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
c) profilaktyka chorób, w tym: cukrzycy, nowotworowych i układu krążenia,
d) realizacja programów samopomocowych na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych,
e) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Żyrardowa,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom,
b) propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych,
c) organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej w okresie ferii letnich i zimowych,
d) działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca
na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych,
e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
f) inne działania na rzecz mieszkańców dotkniętych problemem uzależnienia,
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:
a) zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym,
b) udzielenie schronienia oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom tego pozbawionym,
c) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
d) świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Miasto Żyrardów realizuje zadania publiczne we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2013.

IX. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Podstawowym trybem zlecania zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. Urząd Miasta Żyrardowa ogłasza otwarty konkurs ofert przez ogłoszenie umieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl,
2) na stronie internetowej www.zyrardow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu ofert Prezydent Miasta Żyrardowa powołuje komisję konkursową. Komisja ma charakter opiniodawczy, a decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent. Ogłoszenie wyników konkursu publikuje się w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie. Zawiera ono co najmniej następujące dane:
1) nazwę oferenta,
2) nazwę zadania publicznego,
3) wysokość przyznanych środków publicznych.
Jeżeli w wyniku otwartego konkursu ofert zostanie wyłoniona dana organizacja jako podmiot realizujący zadanie – zawiera ona z Miastem Żyrardów umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
Prezydent Miasta Żyrardowa dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania,
a w szczególności:
1) stan jego realizacji,
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
3) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych,
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach i w postanowieniach umowy.
W terminie do 30 dnia od zakończenia realizacji zadania publicznego określonego
w umowie należy sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania.

X. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Na realizację programu, w części dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych zaplanowano kwotę co najmniej 1.315.000 zł.

XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające
na celu ocenę realizacji wykonania Programu w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzania ewentualnych poprawek w kolejnych latach.
Ustala się następujące mierniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba złożonych ofert w konkursach,
3) liczba zawartych umów,
4) liczba organizacji pozarządowych podejmujących się realizacji zadania publicznego
na rzecz lokalnej społeczności,
5) liczba beneficjentów,
6) wysokość środków finansowych z budżetu Miasta wydatkowanych na realizację tych zadań.
Prezydent Miasta Żyrardowa złoży Radzie Miasta Żyrardowa i zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez wydział koordynujący, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

XII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Na podstawie sprawozdania i oceny ewaluacyjnej programu oraz po przyjęciu uwag o jego realizacji m.in. od organizacji pozarządowych, przygotowana będzie propozycja kolejnego rocznego programu współpracy. Projekt programu zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu www.zyrardow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny w Wydziale odpowiedzialnym za przygotowanie programu współpracy.
Projekt programu został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi, w sposób określony w uchwale Nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Żyrardowa w uzasadnieniu projektu rocznego programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

XIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Prezydent Miasta Żyrardowa każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową wskazując jej przewodniczącego. Komisja ma charakter opiniodawczy a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane jest przez Prezydenta.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Żyrardowa,
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami komisji, wykonujące czynności związane z pracą komisji.
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:
1) przedstawiciele organizacji, których oferta została złożona do otwartego konkursu ofert,
2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów
- do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Zasady działania komisji konkursowych:
1) pracami komisji kieruje przewodniczący,
2) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej
2/3 jej składu,
3) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f",
4) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest członkiem organizacji, która złożyła ofertę konkursową,
5) za udział w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie,
6) na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności, będąca załącznikiem do protokołu,
7) z prac komisji sporządza się protokół.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Program ma charakter otwarty, zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały określone.


Uchwała Nr XXIX/215/2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-12-20 10:52
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19846
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-19 12:56