Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-10 14:37

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Miasta
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-10 14:41

Uchwała Nr XXX/237/13
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa


Na podstawie art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
uchwala się co następuje.

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Marioli Bryckiej na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia skarżącej
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 14:03
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:17

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 14:04

UCHWAŁA NR XXX/236/13
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa
na 2013 rok


Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 96 ust 1 Uchwały Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r.
poz. 9926) Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2013 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 13:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 13:54

UCHWAŁA NR XXX/235/13
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 17 stycznia 2013 roku


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 13:14
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 13:15

UCHWAŁA NR XXX/234/13
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Żyrardowa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

§ 3

Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa dnia 15 lipca 2013 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 12:55
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 12:56

UCHWAŁA NR XXX/233/13
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Żyrardowa w terminie do dnia 25 marca 2013 roku.

§ 3

Określa się wykaz dokumentów w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi w przypadku zaistnienia takiej konieczności:
1. Rachunki za zużycie wody i ścieków.
2. Dokumenty potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie innej gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 12:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:23

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 12:43

 

UCHWAŁA Nr XXX/232/13
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2013 roku


w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2013 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2013 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 10:58
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:23

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 11:06

UCHWAŁA Nr XXX/231/13
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012 r. Nr 124, j.t. z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-01 15:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 14:23

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 09:12


Uchwała Nr XXX/230/13
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2013 r.


w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie


Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (DZ.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Straży Miejskiej w Żyrardowie nadaje się Regulamin w brzmieniu ustalonym w załączniku
do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIII / 85 / 11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-01 14:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 15:05

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-01 14:50
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-01 14:50

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 10:32

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-02-04 10:48

Nagranie z XXX Sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-01-28 15:39

Protokół Nr XXX/2012 z XXX sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013 r. - część 2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2013-03-27 12:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-24 14:42