Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Treść strony

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Kontakt:

tel.: (046) 858 15 12, 858 15 42
fax: (046) 858 15 11
e-mail: prezydent@zyrardow.pl
adres:
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów

 

1. Do zakresu zadań Prezydenta należy realizacja zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz uchwał organów stanowiących a w szczególności:
   1) reprezentowanie Miasta (Urzędu) na zewnątrz;
   2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
   3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
   4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
   5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście i Urzędzie;
   6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
   7) koordynowanie działalności komórek, organizowanie ich współpracy;
   8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
   9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
   10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
   11) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu  do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
   12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;
   13) wydawanie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom Straży Miejskiej;
   14) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców;
   15) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta:
         a) kierowanie i koordynowanie realizacji zadań oraz przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta,
         b) organizowanie akcji ratowniczej w sytuacji kryzysowej, klęsk żywiołowych i katastrof, oraz prowadzenie działań mających na celu usunięcie i zapobieżenie skutków sytuacji niepożądanych;
   16) pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w spółkach komunalnych:
         a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o.,
         b) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o.,
         c) Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
         d) „AQUA Żyrardów” Sp. z o. o.,
         e) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,
         f) Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o.;
   17) powoływanie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
   18) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia;
   19) nadzór nad właściwym zamieszczaniem informacji jawnych w Biuletynie Informacji Publicznej.


2. Prezydent kompleksowo rozwiązuje problemy dotyczące:
   1) rozwoju miasta, opracowywania dokumentów strategicznych;
   2) realizacji inwestycji, dla których inwestorem jest Gmina Miasto Żyrardów,
   3) rewitalizacji;
   4) kontroli wewnętrznej i audytu;
   5) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
   6) nadzoru nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetu;
   7) współpracy ze Skarbnikiem w zakresie tworzenia projektu budżetu Miasta, zmian w budżecie oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
   8) nadzoru nad opracowywaniem i analizą wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa;
   9) nadzoru nad udzielaniem przez Miasto poręczeń i gwarancji;
   10) analizy i wnioskowania w sprawach działalności bieżącej oraz zamierzeń inwestycyjnych spółek gminnych;
   11) promocji miasta;
   12) funkcjonowania instytucji kultury w mieście;
   13) informacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu.


3. Prezydent:
   1) sprawuje nadzór nad całością spraw realizowanych przez:  
         a) Wydział Rewitalizacji i Rozwoju,
         b) Wydział Inwestycji,
         c) Biuro Prawne,
         d) Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
         e) Inspektora  BHP,
         f) Wydział Kultury i Promocji Miasta,
         g) Skarbnika, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez Wydział  Finansowo-Budżetowy oraz nadzoruje realizację zadań przez Wydział Podatków i Opłat,
         h) Sekretarza, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
               - Wydział Organizacyjny,
               - Biuro Rady Miasta,
               - Archiwum Zakładowe,
               - Obsługę Techniczną Urzędu,
   2) kieruje Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  oraz Referatem Audytu i Kontroli Wewnętrznej;
   3) za pośrednictwem Wydziału Kultury i Promocji Miasta sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta :
         a) Centrum Kultury,
         b) Muzeum Lniarstwa w organizacji,
         c) Miejską i Powiatową  Biblioteka Publiczną.


4) sprawuje nadzór właścicielski w spółkach:
         a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,
         b) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,
         c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.,
         d) „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o.,
         e) Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Żyrardowie,
         f) Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o.

drukuj (Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2014-12-08 15:43
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16042
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-02 12:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334680
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony