Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2016-2019

drukuj (Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2016-2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016-2019

drukuj (Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016-2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

drukuj (Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

WYBORY łAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019.

WYBORY ŁAWNIKÓW  SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019.

 

W dniu  31 grudnia 2015 roku kończy się  kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

Rada Miasta Żyrardowa  na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych ( t.j. z 2015 r. poz.133 z późn.zm) wybierze:

3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku i 14 ławników do orzekania w Sądzie  Rejonowym  w Żyrardowie w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 7 osób

na kadencję 2016-2019.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca  2001r –Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz.693 z póżn.zm)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył  70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Żyrardowa:

 • prezesi właściwych  sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje  społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych
 • oraz co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Żyrardowa

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed  dniem zgłoszenia ) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało zamieszczone jako pierwsze na liście popierającej kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydania aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis zaświadczenia.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant  Wojewódzki Policji udziela Radzie Miasta informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karty można pobrać w Biurze Rady Miasta Żyrardowa  pokój nr  26 Urzędu Miasta lub poniżej.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miasta Żyrardowa w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowych informacji dotyczących wyborów ławników zasięgnąć można pod nr telefonów:  46 858 -15- 13, 46 858- 15-15.

 

Wybór ławników Rada Miasta Żyrardowa dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r.

Uwaga!

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Żyrardowa po  upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. (art. 162 § 10 w/w ustawy).

drukuj (WYBORY łAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
  data wytworzenia: 2015-06-05
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-06-05 13:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-09 09:58

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-06-05 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9830
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-09 09:58