Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa

Data

Godzina

Miejsce

Komisja

Program spotkania

24.10.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Wyniki ekonomiczne miejskich spółek komunalnych w 2018 r. i plany inwestycyjne w 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

17.10.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Wizja lokalna ul. Lniarskiej (zbiórka  o godz. 17.00 przed bramą główną Zakładów Lniarskich).
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

17.10.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Opiniowanie wniosku ws. wyłączenia ze sprzedaży lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

03.10.2019

17.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pisma ws. budowy ulicy Chocimskiej.
2.    Rozpatrzenie pisma ws. budowy ulicy Poprzecznej.
3.    Sprawy różne.

02.10.2019

18.00

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ oraz Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach w Żyrardowie w perspektywie nowego roku szkolnego.
2. Sprawy różne, wolne wnioski.

01.10.2019

18.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Sprawa miejsc parkingowych na obszarze określonym Uchwałą Nr XXXV/278/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29.08.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  (centrala  dawnych zakładów).

30.09.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1.    Opiniowanie wniosków.
2.    Zakończenie opiniowania spraw z dnia 23.09.2019 r.

23.09.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ oraz Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Ocena programu odpracowywania zadłużenia lokali komunalnych.
2.    Stan zadłużenia na dzień 31.08.2019 r.
3.    Zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
4.    Omówienie niezamieszkałych lokali (właściciele mieszkają w innej gminie) odzyskanie tych lokali dla miasta.
5.    Inwestycje na rok 2020 dotyczące zasobów mieszkaniowych w mieście (od godz. 17.30).
6.    Kwestie przesunięć budżetowych na pilne remonty (od godz. 17.30).

19.09.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Informacja o stanie mienia komunalnego.
3.    Informacja dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

19.09.2019

16.30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Wskazanie dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ do pracy w komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne.
2.    Sprawy różne.

18.09.2019

18.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Ustalenie harmonogramu przyszłych kontroli oraz składów osobowych zespołów kontrolnych.

09.09.2019

18.00

Muzeum Lniarstwa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Funkcjonowanie Muzeum Lniarstwa.
2.    Powstanie platformy informacyjnej prezentującej ofertę instytucji kultury.
3.    Sprawy różne.

05.09.2019

18.00

Centrum Kultury

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Informacja dotycząca realizacji projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.
2.    Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r. w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.
3.    Informacja dotycząca funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście. Przedstawienie podstawowych danych rzeczowo-finansowych.

03.09.2019

17.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Omówienie pisma mieszkańca.
2.    Sprawy różne.

29.08.2019

14.15

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Rozpatrzenie wniosku radnej Grażyny Stefańskiej.

28.08.2019

18.30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

27.08.2019

18.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Opiniowanie projektu uchwały.

27.08.2019

18.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Opiniowanie projektów uchwał.

27.08.2019

16.30

Resursa

Komisja Statutowa RMŻ oraz Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Opiniowanie projektu uchwały.

26.08.2019 r.

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług

 

Porządek posiedzenia:

1. Zadania Referatu Obrony Cywilnej i zarządzania Kryzysowego i ich realizacja w mieście.

2. Sprawy różne, wolne wnioski.

26.08.2019

16.30

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Realizacja prac przygotowawczych i remontowych w placówkach oświatowych Miasta.
2.    Realizacja prac modernizacyjnych na terenie Targowiska Miejskiego.
3.    Sprawy różne.

20.08.2019

17.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie pisma mieszkańców ws. budowy ul. Chocimskiej.

2. Sprawy różne.

03.07.2019

18.00
po zakończeniu XIII Sesji RMŻ

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Wydanie opinii w sprawie pisma złożonego do Komisji.
2.    Sprawy różne.

27.06.2019

14.40

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Opiniowanie projektu uchwały.

27.06.2019

14.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Analiza protokołów z  przeprowadzonych kontroli.
2. Ustalenie terminów następnych kontroli.

26.06.2019

17.30

Centrum Kultury

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Omówienie projektu uchwały RMŻ.
2.    Sprawy różne.

26.06.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Sprawy różne.

25.06.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Wydanie opinii w sprawie pism złożonych do Komisji.

24.06.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

19.06.2019

15.15

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Sprawy różne.

11.06.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opieka i działania konserwatorskie nad zabytkami Miasta Żyrardowa oraz zamierzenia na 2019 r. i dalsze lata.
2.    Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za 2018 r. w części dotyczącej zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.
3.    Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan bieżący i zamierzenia.
4.    Ocena systemu gospodarki odpadami. Obsługa mieszkańców przez system i działanie PSZOK na terenie Gminy. Zaległości i egzekucja należności.
5.    Sprawy różne.

28.05.2019

18.30

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Bieżąca sytuacja na Targowisku Miejskim.
2. Bilans zysków i strat funkcjonowania sklepów wielkopowierzchniowych i sieciowych w Żyrardowie ujęty w perspektywie społeczności lokalnej. Informacje o wielkości wpływów od handlu i usług zasilających budżet Miasta. Wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z tego tytułu.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

28.05.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK w zakresie rzeczowo-finansowym a dotyczące wykonania 2018 r. oraz  zadań planowanych do wykonania w 2019 r.
2.    Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta. Przebudowa terenów zielonych (plany w zakresie parków miejskich, nowych nasadzeń drzew i krzewów).
3.    Ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym. Utrzymanie dróg, prace remontowe.
4.    Informacja dotycząca cmentarza – stan istniejący oraz zamierzenia na najbliższe lata.
5.    Sprawy różne.

27.05.2019

18.00

Resursa

Komisja Statutowa RMŻ

Prace nad zmianą uchwały ws. diet radnych.

27.05.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Inwentaryzacja mieszkaniowego zasobu komunalnego.
2. Omówienie sytuacji zasobów mieszkaniowych – pustostany.

22.05.2019

17.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Dyskusja nad wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

21.05.2019

18.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Podjęcie prac nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

20.05.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

16.05.2019

13.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Ustalenie składów zespołów kontrolnych do przeprowadzenia dwóch kontroli.
2.    Rozpoczęcie prac nad  wnioskiem  w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

15.05.2019

17.00

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2019/2020.
2. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ulicy Waryńskiego.
3. Funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Reymonta.
4. Informacja o obecnym planie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Informacja o planowanych pracach remontowych w szkołach i obiektach sportowych.
6. Informacja o propozycjach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły, jednostki miasta i współpracujące NGO.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne.

14.05.2019

18.30

Centrum Kultury
zmiana miejsca

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Pomoc społeczna – organizacja systemu, ocena funkcjonowania.
2.    Opiniowanie projektów uchwał.

14.05.2019

17.00

Centrum Kultury
zmiana miejsca

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia czynszowego.

13.05.2019

18.30

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.
2. Zmiany kadrowe w kierownictwie Targowiska Miejskiego.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

13.05.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK w zakresie rzeczowo-finansowym a dotyczące wykonania 2018 r. oraz  zadań planowanych do wykonania w 2019 r. (temat omawiany od godz. 18.00)

24.04.2019
posiedzenie odwołane

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Opiniowanie projektów uchwał.

23.04.2019
posiedzenie odwołane

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK w zakresie rzeczowo-finansowym a dotyczące wykonania 2018 r. oraz  zadań planowanych do wykonania w 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

23.04.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Zaopiniowanie wniosku mieszkańca.

15.04.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Opiniowanie projektu uchwały.

10.04.2019

17.00

Resursa

Komisja Statutowa RMŻ

Dyskusja nad propozycjami zmian w Statucie oraz w uchwale o dietach radnych.

01.04.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.
2.    Sprawy różne.

27.03.2019

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Problem niedoboru miejsc parkingowych oraz uporządkowania parkowania samochodów w newralgicznych punktach miasta. Realizacja inwestycji  "Parkuj i Jedź" w Żyrardowie.
2. Sprawy różne, wolne wnioski.

27.03.2019

16.30

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

1. Realizacja plany pracy Komisji Rewizyjnej RMŻ za I kw.
2. Sprawy różne.

26.03.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
godz. 17.00
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
godz. 18.00
2.    Rozbudowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście realizowana przez spółkę PEC w zakresie rzeczowo-finansowym w 2019 r. – możliwości a potrzeby odbiorców.
3.    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK w zakresie rzeczowo-finansowym a dotyczące wykonania 2018 r. oraz  zadań planowanych do wykonania w 2019 r.

25.03.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Analiza stanu należności na dzień 31.12.2018 r. umorzenia, rozłożenia na raty , sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.
2.    System gospodarowania odpadami komunalnymi – założenia nowego przetargu, dochody i koszty, zaległości i ich windykacja – stan bieżący vs grudzień 2018 r.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne.

25.03.2019
posiedzenie odwołane

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Opiniowanie projektu uchwały.

21.03.2019

17.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Rozpatrzenie skarg mieszkańców.

18.03.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Wyroki eksmisyjne.
2.    Prace nad zmianą uchwały ws. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa (w związku ze zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego).
3.    Zróżnicowanie wysokości czynszów w zasobach komunalnych miasta.

14.03.2019

14.30

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Wybór przewodniczącego Komisji.

14.03.2019

14.30

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Wybór przewodniczącego Komisji.

13.03.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Opiniowanie projektów uchwał.

12.03.2019

18.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Funkcjonowanie Centrum Kultury w Żyrardowie.
2.    Funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.
3.    Opiniowanie projektu uchwały.

05.03.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1.    Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie informacji w zakresie:
       a.    Sprzedaży mieszkań komunalnych,
       b.    Zasobów mieszkań socjalnych,
       c.    Planów remontowych nieruchomości na rok 2019 w zasobach miejskich.
2.    Informacja dotycząca wprowadzenia płatnego parkowania w mieście.

28.02.2019

16.30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. wynagradzania pracowników obsługi placówek oświatowych.
2. Elektroniczna Platforma Edukacyjna – stan przygotowania szkół do wprowadzenia dzienników elektronicznych.
3. Osiągnięcia uczniów w 2018 roku - udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
5. Informacja o funkcjonowaniu świetlic szkolnych.
6. Edukacja kulturalna realizowana w szkołach.
7. Możliwości wyposażenia szkół w szafki dla uczniów.
8. Informacja nt. programu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
9. Informacja nt. organizacji konkursów na dyrektorów szkół i postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli.
10. Podsumowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły, jednostki miasta i współpracujące NGO.
11. Kryteria i postępowanie rekrutacyjne do gminnych placówek oświatowych.

25.02.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1.    Omówienie planowanych zmian dotyczących zasad wynajmowania lokali.
2.    Informacje na temat realizacji projektu „Domy z historią”.
3.    Sprawy różne.

20.02.2019

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny pracy i współpracy służb odpowiedzialnych: Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej.
2. Sprawy różne, wolne wnioski.

19.02.2019

18.30

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa.

19.02.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Zaopiniowanie  projektów uchwał.

18.02.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektów uchwał.
2.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia czynszowego. 

18.02.2019

16.15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

14.02.2019

17.00

Resursa

Komisja Statutowa RMŻ

1. Ukonstytuowanie się Komisji Statutowej.
2. Sprawy różne.

13.02.2019

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Analiza działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie w 2018 roku.
2. Analiza funkcjonowania i perspektywy rozwojowe Targowiska Miejskiego.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

13.02.2019

17.00

Centrum Kultury

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Omówienie projektu uchwały ws. szczegółowego sposobu i zasad świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

12.02.2019

17.30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Aktualna sytuacja w oświacie miejskiej.
2. Omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli.
3. Analiza kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych placówek oświatowych.
4. Płace pracowników administracji w szkołach.
5. Wnioski i sprawy.
6. Wolne wnioski.

11.02.2019

17.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Omówienie kwestii związanych z wyborami w Samorządach Mieszkańców.

07.02.2019

18.00
zmiana godziny

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa.

06.02.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Omówienie projektu uchwały ws. szczegółowego sposobu i zasad świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2.    Omówienie wniosku ws. miejsc parkowych w okolicach dworca PKP.
3.    Informacja na temat realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenu zieleni w mieście Żyrardowie".

22.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Omówienie petycji ws. zmiany nazwy ulicy.

21.01.2019

16.15

Centrum Kultury

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

16.01.2019

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie w 2018 r.
2. Omówienie propozycji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RM Żyrardowa
3. Sprawy różne.

14.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu Budżetu na 2019 r.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia czynszowego.  
4. Sprawy wniesione.

14.01.2019

16.15

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na rok 2019.

11.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Dyskusja nad planem pracy Komisji na rok 2019.

10.01.2019

18.30

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Dyskusja nad projektem budżetu Miasta na rok 2019.

10.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Dyskusja nad projektem budżetu Miasta na rok 2019.

08.01.2019

18.30

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:
1.    Dyskusja nad projektem budżetu Miasta na rok 2019.
2.    Sprawy różne.

08.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Omówienie i akceptacja propozycji i uwag dotyczących pracy komisji na rok 2019 r.

04.01.2019

16.00

Resursa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Omówienie i opiniowanie bieżących skarg, wniosków i petycji.

03.01.2019

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Przedstawienie projektu budżetu Miasta na rok 2019.

28.12.2018

16.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

27.12.2018

18.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

27.12.2018

16.30

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

drukuj (Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2049
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-17 12:25

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10399977
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 15:33

Stopka strony