Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Żyrardów , dnia 21 sierpnia 2012 r.Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa zawiadamia, że obrady XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa, rozpoczną się 30 sierpnia 2012 r. o godz. 10 00 w Resursie w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja nr 45.


Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przedstawienie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z XXIV sesji RMŻ,
5. wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego WOPR Pana Jerzego Telaka.

II.Projekty uchwał w sprawie:

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
7. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2045,
8. przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2012- 2027”,
9. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nadającej statuty jednostkom pomocniczym,
10. sprzedaży lokalu przyległego,
11. sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
12. przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się.

III.Informacje
- Przedstawienie opinii prawnej dot. absolutorium dla Prezydenta
Miasta Żyrardowa.
- Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
- Informacja na temat realizacji bieżących należności i zobowiązań podatków
wobec gminy Żyrardów.
- Informacja na temat Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta
w tym spółek miejskich.
-

IV. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

Bogdan Zieliński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-08-24 11:52

UCHWAŁA NR XXV/195/12
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie: przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (to j. Dz.U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z §8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane z dnia 22 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Miasto Żyrardów przejmuje na własność samochód marki HONDA numer rejestracyjny WGM J822, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Żyrardowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 12:22

Uchwała Nr XXV/194/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie sprzedaży lokalu przyległego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,60 m² położonego w budynku przy ulicy
1 Maja 38 w Żyrardowie.
2. Przedmiotem zbycia będzie lokal użytkowy-zaplecze poprawiający warunki zagospodarowania lokalu przyległego o powierzchni 26,68 m² stanowiącego własność tego najemcy. Lokal użytkowy –zaplecze o powierzchni 18,60 m² nie może być zbyty oraz zagospodarowany jako odrębny lokal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 12:19

Uchwała Nr XXV/193/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nadającej statuty jednostkom pomocniczym.
Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:

§ 1

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Miasta Żyrardowa w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie projektu uchwały dotyczącej statutów jednostek pomocniczych-samorządów mieszkańców: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9.

§ 2

Konsultacje zostaną rozpoczęte w okresie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie konsultacji:
1) w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II 1, pokój 26,
2) na stronie internetowej Miasta www.zyrardow.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zyrardow.pl.

§ 4

1. Konsultacje polegać będą na składaniu przez 14 dni opinii, uwag i wniosków mieszkańców do projektu uchwały poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wypełniony formularz można
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@zyrardow.pl lub
- złożyć z Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1.

§ 5

W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji na stronie: www. bip.zyrardow.pl zostaną zamieszczone wyniki konsultacji zawierające zestawienie uwag i opinii mieszkańców.

§ 6 

Udział w konsultacjach mogą brać wyłącznie mieszkańcy Miasta Żyrardowa.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

 § 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 11:10
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-07 14:37

Uchwały Nr XXV/191/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2012
w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012- 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 14:12
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydzał Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-20 14:58

Uchwała Nr XXV/190/12
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany

1 Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 349.195,69 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 117.841.651,16 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280.342,30.zł. tj. do kwoty 107.349.154,77 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68.853,39 zł. tj. do kwoty 10.447.496,39 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - 54.691,30 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 337.886,99 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 123.799.870,13 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.442,30 zł. tj. do kwoty 106.863.358,74 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 68.753,39 zł. tj. do kwoty 16.936.511,39 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.958.218,97 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.958.218,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.948.218,97 zł, rozchody w wysokości 4.990.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4 . § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.958.218,97 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.441.781,03 zł.

5.. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

6. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Bogdan Zieliński

Uchwała Nr XXV/190/2012
załącznik Nr 1 (dochody), załacznik Nr 2 (wydatki), załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.), załacznik Nr 4 (Wykaz zadań inwestycyjnych do ralizacji w roku 2012

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-02 12:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-02 14:59

Protokół Nr XXV/12 z XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.

drukuj (Protokół Nr XXV/12 z XXV sesji Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Jakóbiak
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-10-01 14:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44225
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:27